Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Tilbagesøgning af godtgørelse for varigt mén mv. 
11-04-2017 

Procesbevillingsnævnet har den 6. april 2017 meddelt en kvinde tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 19. januar 2017.
Patientforsikringen (nu Patienterstatningen) traf den 31. januar 2011 afgørelse om, at kvinden havde en erstatningsberettigende patientskade, og i den anledning var berettiget til 225.600 kr. i godtgørelse for varigt mén, som regionen således udbetalte. Af klagevejledningen til afgørelsen fremgik det blandt andet, at Patientskadeankenævnet (nu Ankenævnet for Patienterstatningen) kunne tiltræde eller ændre afgørelsen. Det fremgik endvidere, at såfremt Patientskadeankenævnet ændrede afgørelsen, kunne det ske både til fordel og til skade for kvinden.

Kvinden opgjorde herefter et krav på godtgørelse for svie og smerte samt et krav på erstatning for tabt erhvervsevne, hvorefter Patientforsikringen den 28. september 2011 afgjorde, at kvinden havde ret til godtgørelse for svie og smerte, hvorimod kvinden ikke var berettiget til erstatning for erhvervsevnetab. Der blev herefter udbetalt 31.850 kr. til kvinden. Af klagevejledningen fremgik det blandt andet, at Patientskadeankenævnet kunne tiltræde afgørelsen eller ændre den, så erstatningen blev forhøjet eller nedsat, ligesom det fremgik, at Patientskadeankenævnet også kunne ændre den oprindelige afgørelse, så hele erstatningen bortfaldt, eller skulle betales tilbage.

Kvinden påklagede den seneste afgørelse til Patientskadeankenævnet. Den 25. oktober 2012 traf Patientskadeankenævnet afgørelse om, at Patientforsikringens afgørelse af 31. januar 2011 ændredes, således at kvinden ikke fandtes at være blevet påført en erstatningsberettigende patientskade. Patientforsikringens afgørelse af 28. september 2011 blev som følge heraf ophævet. Regionen rejste herefter krav mod kvinden på tilbagebetaling af den samlede udbetalte godtgørelse. Da kvinden ikke ville tilbagebetale erstatningen, indbragte regionen sagen for retten.

Byretten og landsretten gav regionen medhold

Byretten fandt, at kvinden i begge Patientforsikringens afgørelser var blevet vejledt om, at Patientskadeankenævnet kunne ændre afgørelserne til skade for hende, ligesom det fremgik af klagevejledningen, at kvinden risikerede at skulle betale erstatningerne tilbage. Hun blev endvidere i afgørelsen af 28. september 2011 direkte vejledt om, at også den oprindelige afgørelse kunne ændres til skade for hende. På den baggrund fandt byretten, at de påberåbte indrettelseshensyn ikke kunne afskære regionen fra at kræve beløbet tilbagebetalt.

Kvinden ankede dommen til landsretten, der stadfæstede byrettens dom. Landsretten udtalte, at det i klagevejledningen til Patientforsikringens afgørelse af 28. september 2011 udtrykkeligt var anført, at Patientskadeankenævnet kunne ændre den oprindelige afgørelse, så hele erstatningen bortfaldt, eller skulle betales tilbage.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-22-0044.

 

Til top Sidst opdateret: 11-04-2017 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk