Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Tilbagesøgning af godtgørelse for svie og smerte mv. 
17-08-2017 

Procesbevillingsnævnet har den 26. juli 2017 meddelt en kvinde tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 24. maj 2017.

Patientforsikringen (nu Patienterstatningen) traf den 26. august 2013 afgørelse om, at kvinden var berettiget til erstatning for en patientskade. Af klagevejledningen til afgørelsen fremgik det blandt andet, at Patientskadeankenævnet (nu Ankenævnet for Patienterstatningen) kunne stadfæste eller ændre afgørelsen. Det fremgik endvidere, at afgørelsen kunne ændres til skade for kvinden, således at kvinden i mindre omfang eller slet ikke var berettiget til erstatning.

Ved afgørelse af 10. oktober 2013 afgjorde Patientforsikringen, at kvinden havde ret til godtgørelse for svie og smerte med 25.160 kr. samt erstatning for transportudgifter med 3.000 kr. Af klagevejledningen fremgik det blandt andet, at Patientskadeankenævnet kunne tiltræde afgørelsen eller ændre den, så erstatningen blev forhøjet eller nedsat, ligesom det fremgik, at Patientskadeankenævnet også kunne ændre den oprindelige afgørelse, så hele erstatningen bortfaldt, og skulle betales tilbage.

Ved afgørelse af 7. februar 2014 traf Patientforsikringen afgørelse om, at kvinden ikke var berettiget til yderligere erstatning. Klagevejledningen til afgørelsen var identisk med klagevejledningen til afgørelsen af 10. oktober 2013. 

Kvinden påklagede den seneste afgørelse til Patientskadeankenævnet. Den 23. oktober 2014 ændrede Patientskadeankenævnet Patientforsikringens afgørelse af 26. august 2013, således at kvinden ikke fandtes at være blevet påført en erstatningsberettigende patientskade. Patientforsikringens afgørelser af 10. oktober 2013 og 7. februar 2014 blev som følge heraf ophævet. Regionen rejste herefter krav mod kvinden på tilbagebetaling af den udbetalte erstatning. Da kvinden ikke ville tilbagebetale erstatningen, indbragte regionen sagen for retten.

Byretten og landsretten gav regionen medhold 

Byretten fandt, at kvinden i samtlige Patientforsikringens afgørelser var blevet vejledt om, at Patientskadeankenævnet kunne ændre afgørelserne til skade for hende, ligesom det fremgik af klagevejledningen, at kvinden risikerede at skulle betale erstatningerne tilbage. Således fandt byretten, at der med angivelsen i klagevejledningerne reelt var taget forbehold ikke kun for, at grundlaget for regionens pligt til at betale erstatning kunne bortfalde, men også for, at dette i givet fald ville medføre en ret for regionen til at kræve tilbagebetaling. Under disse omstændigheder fandt byretten, at hjemlen for regionen til at kræve tilbagebetaling fandtes i reglerne om conditio indebeti, ligesom byretten fandt, at kvinden som følge af de nævnte forbehold ikke kunne påberåbe sig en berettiget forventning om, at regionens betaling var endelig, hvorfor regionen ikke var afskåret fra at kræve beløbet tilbagebetalt. Endelig bemærkede byretten, at henvisningen i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenets § 24, til erstatningsansvarsloven ikke var til hinder for, at regionen kunne kræve beløbet tilbagebetalt.  

Kvinden ankede dommen til landsretten, der stadfæstede byrettens dom. Landsretten udtalte, at udbetalingen af beløbet til kvinden ikke kunne anses for omfattet af erstatningsansvarslovens § 16, stk. 1, 2. og 3. pkt., hvorefter et udbetalt beløb ikke senere kan kræves tilbagebetalt. Landsretten udtalte endvidere, at kvinden i forbindelse med både Patientforsikringens afgørelse af 10. oktober 2013 og afgørelsen af 7. februar 2014 blev vejledt om, at Patientskadeankenævnet kunne ændre den oprindelige afgørelse til skade for kvinden, således at hele erstatningen bortfaldt, og skulle betales tilbage. På den baggrund fandt landsretten, at de påberåbte indrettelseshensyn ikke kunne afskære regionen fra at kræve beløbet tilbagebetalt. 

Procesbevillingsnævnet har tidligere givet bevilling til Højesteret i en sag vedrørende en beslægtet problemstilling. Sagen blev behandlet under j. nr. 2017-22-0044. 

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-22-0279.

 

Til top Sidst opdateret: 17-08-2017 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk