Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Strafudmåling ved to førstegangsovertrædelser af kørsel under indflydelse af bevidsthedspåvirkende stoffer 
17-09-2015 

 
Procesbevillingsnævnet har den 3. september 2015 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, som er afsagt af Østre Landsret den 28. april 2015.

Der var rejst tiltale for to førstegangsovertrædelser af færdselslovens § 54, stk. 1, 1. pkt., ved to gange med en times mellemrum at havde ført en personbil efter at have indtaget det bevidsthedspåvirkende stof tetrahydrocannabinol (THC), der er den aktive hovedkomponent i hash, i et sådant omfang, at det pågældende stof i blodet under eller efter kørslen oversteg bagatelgrænsen på 0,001 mg/kg.

Med henvisning til resultaterne af to blodprøveanalyser og en politiassistents vidneforklaring blev tiltalte i byretten fundet skyldig og idømt en bøde på 6.750 kr. samt frakendt retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, bortset fra lille knallert, i 6 år.

Tiltalte ankede dommen til landsretten med påstand om frifindelse. Landsretten fandt ligesom byretten tiltalte skyldig, og fastsatte straffen med henvisning til, at det af lovforarbejderne fremgår, at kørsel under overtrædelse af nulgrænsen for euforiserende stoffer som udgangspunkt bør sidestilles med spirituskørsel med en alkoholpromille på 1,21 både i relation til straf og førerretsfrakendelse. På denne baggrund fandt landsretten, at to førstegangsovertrædelser til samtidig påkendelse som udgangspunkt bør sidestilles med to spirituskørsler til samtidig påkendelse med en samlet alkoholpromille på 2,42, og tiltalte blev idømt fængsel i 20 dage, betinget på blandt andet vilkår om udførelse af samfundstjeneste i 30 timer, en tillægsbøde på 4.500 kr. og frakendt førerretten i 5 år.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2015-25-0155.
Til top Sidst opdateret: 17-09-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk