Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Strafmæssig betydning af en efter dansk ret ulovlig agentvirksomhed 
26-09-2013 

 
Procesbevillingsnævnet har den 25. september 2013 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 4. juli 2013, hvorved den tiltalte blev idømt 3 års fængsel for ulovlig besiddelse af et automatvåben og et raketstyr. Besiddelsen skete i forbindelse med, at den tiltalte på foranledning af og efter aftale med en hovedmand skulle overdrage en taske med våbnene til en ham ubekendt person. Overdragelsen skete som led i en udveksling af våben for narko, som en civil agent fra den amerikanske narkotikaafdeling havde taget initiativ til på et tidspunkt, hvor de danske myndigheder ikke var involveret i operationen.
Byretten lagde til grund, at den forbrydelse, der var rejst tiltale for i nærværende sag, var blevet fremprovokeret af den amerikanske agent. Et flertal på to voterende fandt, at denne omstændighed skulle tillægges betydning ved strafudmålingen, mens én voterende fandt, at der hermed forelå sådanne særlige omstændigheder, at tiltalte skulle frifindes.
Landsretten bemærkede, at udenlandske agenters virksomhed ikke havde været direkte bestemmende for tiltaltes beslutning om at foretage transporten, og at der derfor ikke af den grund var grundlag for at nedsætte straffen.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2013-25-0149.
Til top Sidst opdateret: 26-09-2013 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk