Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Straf for flugt under afsoning med fodlænke 
08-11-2012 

 
Procesbevillingsnævnet har den 7. november 2012 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 13. august 2012 i en straffeankesag om flugt under afsoning med fodlænke. Den tiltalte var under en tilståelsessag i byretten fundet skyldig i under afsoning i eget hjem at have afmonteret sin fodlænke, hvorefter han forlod hjemmet. Byretten henførte forholdet under straffelovens § 124, stk. 5, jf. stk. 1, og fastsatte straffen til fængsel i 30 dage. Landsretten fandt efter overtrædelsens karakter ikke grundlag for alene at fastsætte en bødestraf eller for at gøre fængselsstraffen betinget. 4 landsdommere fandt navnlig under hensyn til formålet med ordningen med fodlænkeafsoning sammenholdt med, at tiltalte først vendte tilbage til hjemmet, da Kriminalforsorgen havde ringet til ham, ikke grundlag for at nedsætte straffen og stemte for at stadfæste byrettens dom. 2 landsdommere voterede for at nedsætte straffen til fængsel i 14 dage under hensyn til, at tiltalte kun var undveget i kort tid, og at han var vendt tilbage, da han blev kontaktet af Kriminalforsorgen. Efter stemmeflertallet stadfæstede landsretten byrettens dom.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2012-25-0238.
Til top Sidst opdateret: 08-11-2012 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk