Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Straffesag vedrørende påstand om udvisning af kroatisk statsborger 
02-12-2015 

Procesbevillingsnævnet har den 2. december 2015 meddelt anklagemyndigheden tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 6. oktober 2015
Byretten udviste

Tiltalte blev i byretten fundet skyldig i overtrædelse af straffelovens § 192 a, stk. 1, og § 266 for trusler og besiddelse af en pistol. Byretten fastsatte straffen til fængsel i 1 år og 3 måneder. Byretten bestemte endvidere, at den 46-årige kroatiske statsborger, der var fraskilt, men havde to umyndige børn, og var indrejst til Danmark som 3-årig og gentagne gange tidligere var straffet ved et stort antal domme, skulle udvises med indrejseforbud i 12 år. Byretten lagde herved blandt andet vægt på grovheden af tiltaltes aktuelle personfarlige kriminalitet samt grovheden og omfanget af tiltaltes tidligere personfarlige kriminalitet sammenholdt med hans manglende integration i det danske samfund, herunder hans manglende tilknytning til arbejdsmarkedet, og at det måtte befrygtes, at han på ny ville begå tilsvarende kriminalitet.

Landsretten frifandt for påstanden om udvisning   

Landsretten forhøjede straffen til fængsel i 1 år og 6 måneder, og med dommerstemmerne tre mod tre bestemte landsretten, at den tiltalte ikke skulle udvises. Der blev herved blandt andet lagt vægt på, at han havde forældremyndigheden over to umyndige børn, og at tilknytningen til Kroatien alene bestod i, at to af hans brødre var udvist. Endvidere lagde landsretten vægt på, at der efter det oplyste ikke fra anklagemyndighedens side i forbindelse med tidligere straffesager mod ham havde været nedlagt påstand om udvisning.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2015-25-0274.

Til top Sidst opdateret: 02-12-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk