Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Straffesag om videregivelse af følsomme personoplysninger på Facebook 
29-06-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 28. juni 2018 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 29. januar 2018.
En kvinde var først blevet tiltalt for overtrædelse af persondatalovens § 70, stk. 1, nr. 1, jf. § 26 a, stk. 1, ved at have videregivet billed- og lydoptagelser med en identificerbar person, som var optaget med overvågningsudstyr hos en købmand. Kvinden havde delt optagelserne i en lukket gruppe på Facebook, uden at hun havde fået samtykke fra den identificerbare person. I forbindelse med delingen blev det anført, at den omhandlede person havde blottet sig flere gange.

Byretten frifandt den tiltalte med henvisning til, at persondatalovens § 26 a angik handlinger foretaget af den dataansvarlige, og at købmanden efter persondatalovens § 3, nr. 4, var dataansvarlig i relation til videregivelse og sletning efter persondatalovens § 26 a.

Den tiltalte blev herefter tiltalt for overtrædelse af persondatalovens § 8, stk. 5, jf. stk. 4, jf. § 70, stk. 1, nr. 1, ved uberettiget at have behandlet (videregivet) oplysninger om strafbare forhold uden den registreredes samtykke.

Byretten idømte den tiltalte en bøde

Byretten fandt indledningsvist, at den tidligere dom ikke havde retskraft i forhold til skyldsspørgsmålet i den foreliggende sag. Byretten henviste særligt til, at der reelt var tale om, at anklagemyndigheden havde ændre subsumptionen, hvorved byretten ikke fandt, at den ændrede subsumption var mere belastende end den oprindelige, ligesom byretten fandt, at den tidligere dom ikke var udtryk for en realitetsprøvelse af skyldsspørgsmålet i relation til de handlinger, som den tiltalte efter tiltalen havde foretaget, hvorfor der ikke var grundlag for at afvise sagen.

Byretten fandt herefter, at det kunne lægges til grund, at billederne omhandlede en identificerbar fysisk person, og at denne identificerbare person ikke havde givet samtykke til, at billederne af ham blev videregivet, hvorfor der forelå en overtrædelse af persondatalovens § 8, stk. 5, jf. stk. 4. Byretten fandt ikke, at der efter sagens omstændigheder var grundlag for at anvende undtagelsesbestemmelsen i persondatalovens § 8, stk. 5, 2. pkt.

Den tiltalte blev herefter idømt en bødestraf på 5.000 kr.

Den tiltalte ankede byrettens dom til Østre Landsret med påstand om afvisning, subsidiært frifindelse og formildelse.

Landsretten stadfæstede byrettens afgørelse.

Landsretten fandt ligesom byretten ikke, at den tidligere afgørelse havde negativ retskraft for den pågældende sag. Der blev i den forbindelse særligt henvist til, at byretten i den tidligere dom alene forholdt sig til og tog stilling til spørgsmålet om, hvorvidt den tiltalte var dataansvarlig i persondatalovens forstand. Da byretten i den tidligere sag nåede frem til, at dette ikke var tilfældet, blev tiltalte frifundet allerede af den grund for overtrædelsen af persondatalovens § 26 a, stk. 1. Byretten foretog således ikke en vurdering af skyldsspørgsmålet i øvrigt, hvorfor der ikke blev foretaget en realitetsbehandling af de spørgsmål, som vurderingen i skyldspørgsmålet i den foreliggende sag omfatter. Landsretten fandt således ikke, at der var grundlag for at afvise sagen.

Landsretten tiltrådte af de grunde, som var anført af byretten, at den tiltalte havde overtrådt persondatalovens § 8, stk. 5, 1. pkt., jf. stk. 4, ligesom landsretten efter en konkret afvejning ikke fandt, at hensynet til at varetage offentlige eller private interesser klart oversteg de interesser, der begrundede forbuddet mod videregivelse af følsomme personoplysninger uden udtrykkeligt samtykke.

Landsretten fandt afslutningsvist, at straffen udmålt ved byretten var passende.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2018-25-0025.
Til top Sidst opdateret: 29-06-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk