Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Straffesag om overtrædelse af lov om vagtvirksomhed, hvor landsretten tidligere havde hjemvist sagen til fornyet behandling i byretten, hvorefter sagen på ny blev afgjort i begge instanser. 
04-11-2014 

 
Procesbevillingsnævnet har den 24. oktober 2014 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, som er afsagt af Østre Landsret den 9. april 2014. Tilbage i 2007 blev tiltalte tiltalt for overtrædelse af lov om vagtvirksomhed. Anklagemyndigheden indbragte sagen for retten med påstand om bødestraf, hvorfor der ikke medvirkede domsmænd under straffesagen. Tiltalte blev ved Retten på Frederiksbergs dom af 19. februar 2008 idømt en fællesstraf på 7 dages betinget fængsel. Ved Østre Landsrets kendelse af 10. april 2008 blev byrettens dom ophævet og sagen hjemvist til fornyet behandling, idet der ikke havde medvirket domsmænd under sagen. Ved anklageskrift af 8. april 2009 blev sagen på ny indbragt for Retten på Frederiksberg, jf. retsplejelovens § 930, stk. 1, men denne gang som en domsmandssag.  Ved Retten på Frederiksbergs dom af 15. oktober 2013 blev tiltalte idømt en bøde på 100.000 kr. Tiltalte ankede dommen til landsretten, der nedsatte bøden til 75.000 kr. under henvisning til sagens karakter og omfang sammenholdt med sagens langvarige forløb.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2014-25-0150.
Til top Sidst opdateret: 04-11-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk