Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Straffesag om bl.a. mandatsvig af særlig grov beskaffenhed og stillingsmisbrug mod forhenværende borgmester. 
22-12-2009 

 
Procesbevillingsnævnet har den 18. december 2009 meddelt afslag på tilladelse til anke til Højesteret til den ene af de domfældte i en dom afsagt af Østre Landsret den 6. oktober 2009. Ansøger, der er forhenværende borgmester, var ved dommen fundet skyldig i overtrædelse af bl.a. straffelovens § 155, 1. og 2. pkt. (stillingsmisbrug) og straffelovens § 286, stk. 2, jf. § 280 (mandatsvig af særlig grov beskaffenhed) i forhold til kommunen og idømt en tillægsstraf af fængsel i 2 år.

Efter retsplejelovens § 932, stk. 1, kan Procesbevillingsnævnet meddele tilladelse til anke til Højesteret af landsrettens dom i en straffesag, hvis sagen er af principiel karakter, eller særlige grunde i øvrigt taler derfor. Efter sagens oplysninger og det til støtte for ansøgningen oplyste fandt nævnet, at disse betingelser ikke var opfyldt.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet blevet behandlet under j.nr. 2009-25-0129.
Til top Sidst opdateret: 22-12-2009 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk