Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Straffesag om bilannoncers overensstemmelse med markedsføringsloven 
19-06-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 14. juni 2018 meddelt en virksomhed og anklagemyndigheden tilladelse til anke til Højesteret af Østre Landsrets dom af 3. maj 2018.
Virksomheden var tiltalt for overtrædelse af markedsføringslovens § 18, stk. 2, jf. stk. 1, ved i en bilannonce bragt i en gratis avis samt ved en bilannonce opsat på plakatstandere flere steder i Danmark at have markedsført kreditaftaler med angivelse af en rentesats eller talstørrelse vedrørende omkostningerne ved forbrugerkredit uden at give standardoplysninger klart og på en fremtrædende måde.

Virksomheden erkendte de faktiske omstændigheder, men nægtede sig skyldig, idet man gjorde gældende, at der ikke forelå en overtrædelse af markedsføringsloven, da man siden en bødevedtagelse i 2015 havde flyttet standardoplysningerne fra bunden af annoncerne op under den månedlige ydelse, ligesom man gjorde gældende, at man ikke havde handlet uagtsomt, idet det blandt andet var tredjemand, der havde ansvaret for rigtigheden af kreditoplysningerne i annoncerne og for den kreative del af annoncen.

Byretten fandt, at der forelå en overtrædelse af markedsføringsloven

Byretten fandt vedrørende annoncen bragt i avisen, at standardoplysningerne – uanset at disse siden bødevedtagelsen i 2015 var rykket op – ikke var givet på en klar og tydelig måde, ligesom byretten fandt, at virksomheden havde handlet uagtsomt, da de som opdragsgiver havde bestilt og betalt for udarbejdelsen og visningen af annoncen, og da den var markedsført i virksomhedens interesse. Byretten fandt vedrørende annoncen bragt på plakatstandere, at standardoplysningerne ikke var tilstrækkeligt fremtrædende i forhold til den månedlige kreditydelse.

Byretten idømte herefter virksomheden en bøde på 96.000 kr., svarende til det dobbelte af virksomhedens markedsføringsomkostninger ved annonceringen i avisen. Byretten valgte vedrørende annoncen bragt på plakatstandere at lade straffen bortfalde i medfør af straffelovens § 83 under henvisning til, at standardoplysningerne trods alt – og i modsætning til annoncen i avisen – var læsbare på en klar og tydelig måde.

Landsretten fandt tillige, at der forelå en overtrædelse af markedsføringsloven, men nedsatte bøden

Virksomheden ankede byrettens dom til landsretten med påstand om frifindelse og i øvrigt formildelse af straffen. Anklagemyndigheden påstod domfældelse i det væsentligste i overensstemmelse med den i byretten rejste tiltale samt skærpelse, således at bøden blev forhøjet til 220.000 kr., svarende til det dobbelte af de afholdte markedsføringsomkostninger.

Landsretten fandt, at de pligtmæssige finansieringsoplysninger ikke var oplyst på en fremtrædende måde. Landsretten henviste i denne forbindelse til, hvordan oplysningerne fremstod sammenholdt med annoncernes øvrige indhold i form af billeder og tekst, herunder at oplysningerne var skrevet med en markant mindre tekststørrelse end størstedelen af den øvrige tekst i annoncerne. Endvidere fandt landsretten, at virksomheden – uanset at man havde flyttet oplysningerne op i annoncerne – havde handlet uagtsomt ved at have markedsført kreditaftalerne som sket.

Landsretten nedsatte bøden til 50.000 kr., svarende til halvdelen af størrelsen af markedsføringsomkostningerne.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2018-25-0146 og 2018-25-0147. Det bemærkes, at Procesbevillingsnævnet den 9. maj 2018 har meddelt anketilladelse i en lignende sag. Sagen blev behandlet under j.nr. 2017-25-0344.
Til top Sidst opdateret: 19-06-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk