Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Straffesag om beregning af mængden af marihuana indeholdt i cannabisplanter 
11-03-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 2. marts 2016 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 21. december 2015.

Tiltalte var blandt andet tiltalt for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer § 3, stk. 1, jf. § 1, stk. 3, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 2, jf. bilag 1, liste A, nr. 1, jf. til dels straffelovens § 21, ved at have dyrket og besiddet 33 cannabisplanter med det formål at fremstille et samlet skønnet udbytte på ikke under 1.138 gram marihuana samt at have besiddet 8,37 gram hash alt i hovedsagen med henblik på videresalg.

Anklagemyndigheden nedlagde påstand om fængsel i ikke under 3 måneder samt konfiskation af planter, hash og produktionsudstyr. Anklagemyndigheden gjorde gældende, at det forventede udbytte af planterne skulle opgøres til ikke under 1.138 gram marihuana og henviste til Rigsadvokatens retningslinjer fra februar 2015 for behandling af sager om skunkvæksthuse, hvoraf det fremgår, at der i sager om skunkvæksthuse skal tages udgangspunkt i et skønnet udbytte på 46 gram marihuana pr. cannabisplante, hvorefter der skal foretages et generelt fradrag på 25 % for at modsvare eventuelle planter, der måtte gå til inden høsten. 

Tiltalte nedlagde påstand om bødestraf under henvisning til, at der var tale om 33 cannabisplanter, som kun ville give et udbytte svarende til samlet 78 gram marihuana, og at udbyttet ikke kunne udregnes til en større mængde, idet der ikke var foretaget en konkret undersøgelse af planterne.

Byretten tilsidesatte anklagemyndighedens beregning

Byretten fandt ikke, at det med den til domfældelse fornødne sikkerhed var bevist, at det forventede udbytte af de 33 cannabisplanter var 46 gram marihuana pr. plante. Byretten henviste blandt andet til, at der er en lang række forhold, der har betydning for udbyttet, og at der ikke forelå nærmere oplysninger herom i den pågældende sag. Byretten fandt herefter alene at kunne lægge til grund, at tiltalte kunne forvente et udbytte af de omhandlede planter på de 78 gram marihuana, som var erkendt af tiltalte. Byretten idømte på denne baggrund tiltalte en bøde på 10.000 kr. 

Landsretten lagde anklagemyndighedens beregning til grund 

Anklagemyndigheden ankede byrettens dom til landsretten med påstand om domfældelse i overensstemmelse med anklageskriftet samt skærpelse. 

Landsretten fandt, at mængden af marihuana, uanset den usikkerhed der var knyttet til beregningerne i Rigsadvokatens retningslinjer, kunne fastsættes som beregnet i anklageskriftet. Landsretten idømte herefter tiltalte en fællesstraf af fængsel i 3 måneder samt en bøde på 4.000 kr. 

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j. nr. 2016-25-0008.

Det bemærkes, at Procesbevillingsnævnet den 2. februar 2016 har meddelt anketilladelse til Højesteret i en straffesag vedrørende omregning fra cannabisplanter til hash efter de forud for februar 2015 gældende retningslinjer. Sagen blev behandlet i Procesbevillingsnævnet under j. nr. 2015-25-0199.

Til top Sidst opdateret: 11-03-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk