Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Straffen for ophold i et konfliktområde i Syrien uden myndighedernes tilladelse 
06-03-2019 

Procesbevillingsnævnet har den 4. marts 2019 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 12. november 2018.
Den tiltalte, der er dansk statsborger, blev tiltalt for at have overtrådt straffelovens § 114 j, stk. 1, jf. stk. 3, jf. bekendtgørelse nr. 1200 af 28. september 2016, der kriminaliserer indrejse i visse konfliktområder, idet han i 2016 rejste til Syrien, hvor han i flere tilfælde tog ophold i al-Raqqa-distriktet i Raqqa-provinsen, hvor han for den kurdiske bevægelse YPG deltog i væbnede kampe mod IS.

Byretten fandt, at tiltalte havde overtrådt opholdsforbuddet

Byretten fandt efter bevisførelsen, at tiltalte uden tilladelse havde indrejst i konfliktområdet i al-Raqqa-distriktet i op mod 25 tilfælde, at tiltalte havde forsæt hertil, og at tiltalte havde tilsluttet sig den militære enhed YPG og deltaget i væbnede konflikter imod IS. Byretten udtalte, at de handlinger, der var rejst tiltale for, hører under dansk straffemyndighed jf. straffelovens § 8, nr. 1 og nr. 3, og at straffelovens § 114 j og den tilhørende bekendtgørelse, ikke påfører danske statsborgere sådanne begrænsninger i bevægelsesfriheden, at bestemmelserne er i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention eller tillægsprotokoller til konventionen.

Byretten idømte tiltalte 6 måneders fængsel. I strafudmålingen lagde byretten blandt andet vægt på, at tiltalte ikke havde et anerkendelsesværdigt formål med at rejse ind og opholde sig i det forbudte konfliktområde, ligesom der ikke forelå formildende omstændigheder. Byretten fandt efter karakteren af den begåede lovovertrædelse ikke grundlag for at gøre straffen betinget.

Landsretten stadfæstede byrettens dom

Tiltalte ankede dommen til Vestre Landsret med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.

Landsretten tiltrådte af de grunde, som var anført af byretten, at tiltalte var fundet skyldig i den rejste tiltale. Landsretten fandt også, at der var dansk straffemyndighed, og landsretten var også enig i, at det ikke udgjorde en krænkelse af tiltaltes rettigheder i henhold til artikel 2 i 4. Tillægsprotokol til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, at tiltaltes bevægelsesfrihed var blevet begrænset.

Landsretten tiltrådte endvidere den fastsatte straf på 6 måneders fængsel, idet landsretten blandt andet udtalte, at den tiltalte ikke havde et anerkendelsesværdigt formål med at indrejse og opholde sig i det forbudte område, og at der ikke forelå formildende omstændigheder. Landsretten lagde deusden i skærpende retning vægt på, at den tiltalte under sit ophold i det forbudte område havde deltaget i væbnet kamp.

Landsretten stadfæstede herefter byrettens dom.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2018-25-0351.
Til top Sidst opdateret: 06-03-2019 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk