Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Straffastsættelse for en af de tiltalte i Se & Hør-sagen 
09-11-2017 

Procesbevillingsnævnet har den 8. november 2017 meddelt en tiltalt mand begrænset tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 8. august 2017.
Tiltalte havde over en årrække via sit arbejde som systemoperatør hos en virksomhed, der håndterede kreditkortbetalinger, haft adgang til oplysninger om en række offentligt kendte personers kreditkortbrug. Personen havde mod betaling videregivet en lang række af disse oplysninger til ugebladet Se & Hør, som på baggrund heraf havde bragt en række historier om offentligt kendte personers rejser og lignende.

Han blev tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 263, stk. 3, jf. stk. 2, om hacking under særligt skærpende omstændigheder. Straffesagen blev ved byretten behandlet sammen med straffesagerne mod nogle af de øvrige tiltalte i sagskomplekset, herunder to tidligere chefredaktører hos Se & Hør.

Byretten idømte domfældte fængsel i 1 år og 6 måneder

Byretten fandt tiltalte skyldig i hacking under særligt skærpende omstændigheder og idømte på den baggrund tiltalte fængsel i 1 år og 6 måneder. Ved straffastsættelsen lagde byretten vægt på omfanget og karakteren af det strafbare forhold, som strakte sig over en periode på 3 ½ år, at personen ved sin adfærd groft havde forbrudt sig mod den tillid, samfundet skal have til håndtering af systemer til registrering af betalingskort, og at den af tiltalte anvendte metode havde medført, at han udsatte en række andre ansatte for en ikke ubetydelig risiko for at blive genstand for en undersøgelse.

Landsretten stadfæstede byrettens dom

Tiltalte ankede som den eneste af de tiltalte dommen til landsretten. For landsretten nedlagde tiltalte principal påstand hjemvisning (under angivelse af, at en domsmand i byretten havde været inhabil) og subsidiær påstand om formildelse, hvorfor landsretten ikke havde lejlighed til at tage stilling til, om tiltalte var skyldig i hacking under særligt skærpende omstændigheder.

Landsretten tog ikke hjemvisningspåstanden til følge og stadfæstede herefter straffastsættelsen, idet landsretten udover det af byretten anførte lagde vægt på, at det var personen selv, der henvendte sig til Se & Hør med oplysningerne om offentligt kendte personers kreditkortbrug.

Procesbevillingsnævnets tilladelse til anke af landsrettens dom er begrænset til straffastsættelsen.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-25-0223.
Til top Sidst opdateret: 09-11-2017 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk