Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om virkningerne efter lejelovens § 5, stk. 2 ved anvendelse af ikke autoriseret blanket 
05-11-2013 

 
Procesbevillingsnævnet har den 25. oktober og 4. november 2013 meddelt tilladelse til anke til Højesteret af 2 domme, der er afsagt af Østre Landsret henholdsvis den 23. april 2013 og den 4. juni 2013.
I begge sager fandt landsretten, at der var tale om lejeaftaler indgået på blanketter, der ikke var autoriserede.
I den ene sag (dom af 23. april 2013) fandt landsretten med henvisning til, hvordan lejekontrakten var udformet, at også vilkårene i lejeaftalens § 11 benævnt ”særlige vilkår”, var en del af blanketten, hvorfor bestemmelser indeholdt heri, der pålagde lejeren større forpligtelser end angivet i loven, var ugyldige, jf. lejelovens § 5, stk. 2. Lejeren blev bl.a. på denne baggrund frifundet for udlejers påstand om betaling af istandsættelsesomkostninger i forbindelse med fraflytningen.
I den anden sag (dom af 4. juni 2013) fandt landsretten, at ugyldigheden efter lejelovens § 5, stk. 2, alene omfattede bestemmelser, der var en del af standardbestemmelserne i blanketten, og således ikke individuelle bestemmelser, selv om de var indeholdt i en særskilt paragraf i blanketten.  En bestemmelse om lejefastsættelse efter lejelovens § 53, stk. 3, der fandtes i særskilt paragraf i lejekontrakten, ansås derfor for gyldig, og udlejer blev derfor frifundet for lejers påstand om lejefastsættelse efter lejelovens §§ 47-52.

Sagen vedrørende dommen af 23. april 2013 er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2013-22-0338, og sagen vedrørende dommen af 4. juni 2013 under j.nr. 2013-22-0403.
Til top Sidst opdateret: 05-11-2013 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk