Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om varetægtsfængsling efter dom af hensyn til retshåndhævelsen, når den idømte straf indeholder udløst reststraf 
10-02-2014 

 
Procesbevillingsnævnet har den 29. januar 2014 meddelt en tiltalt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse om varetægtsfængsling efter dom af hensyn til retshåndhævelsen, der er afsagt af Østre Landsret den 23. december 2013. Den tiltalte, der havde været varetægtsfængslet siden den 13. marts 2013, blev ved Retten på Frederiksbergs dom af 21. december 2013 idømt fængsel i 3 år og 6 måneder for et enkelt forhold af vold og efterfølgende tyveri begået i forening med ni andre personer. Straffen blev fastsat som en fællesstraf med en reststraf på 1004 dage, der henstod som følge af en prøveløsladelse. Han var ca. 2 måneder forinden gerningstidspunktet blevet prøveløsladt efter afsoning af flere domme, herunder en dom på 8 års fængsel for alvorlig personfarlig kriminalitet. Byretten traf efter domsafsigelsen kendelse om fortsat varetægtsfængsling af hensyn til retshåndhævelsen under eventuel appel, eller indtil fuldbyrdelse kan iværksættes, jf. retsplejelovens § 769, stk. 1, jf. § 762, stk. 2, nr. 1. Landsretten stadfæstelse kendelsen og bemærkede efterfølgende, at landsretten havde tiltrådt, at der ved vurderingen af ”forholdets grovhed” var taget hensyn til den udløste reststraf.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2013-26-0041.
Til top Sidst opdateret: 10-02-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk