Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om værneting efter domsforordningen 
09-03-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 8. marts 2018 meddelt en bank tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 17. november 2017.
En bank havde ved Sø- og Handelsretten i Danmark anlagt sager mod tre udenlandske bankkunder bosiddende i andre EU-lande med påstand om betaling for tab på gearet valutahandel på bankens handelsplatform.

Bankkunderne gjorde gældende, at Sø- og Handelsretten skulle afvise sagerne under henvisning til manglende dansk værneting.

I forbindelse med oprettelse af kundeforhold hos banken havde bankkunderne hver især accepteret bankens almindelige forretningsbetingelser, herunder en værnetingsaftale, hvorefter der var værneting ved Sø- og Handelsretten i Danmark.

Bankkunderne gjorde gældende, at de i relation til værnetingsaftalerne var at betragte som forbrugere, og at de derfor ikke skulle være bundet af værnetingsaftalerne, jf. domsforordningens artikel 17, stk. 1, og artikel 19.

I alle tre sager udskilte Sø- og Handelsretten spørgsmålet om dansk værneting til særskilt behandling, jf. retsplejelovens § 253, stk. 1.

Sø- og Handelsretten fandt, at bankkunderne var bundet af værnetingsaftalerne

Sø- og Handelsretten fandt i alle tre sager, at bankkunderne ikke kunne anses for at have indgået kontrakterne med banken uden for rammerne og uafhængigt af enhver fremtidig erhvervsmæssig virksomhed eller hensigt.

Sø- og Handelsretten fandt herefter ikke grundlag for at tilsidesætte værnetingsaftalerne.

Landsretten ændrede Sø- og Handelsrettens kendelser

Bankkunderne kærede med Procesbevillingsnævnets tilladelse Sø- og Handelsrettens kendelser til Østre Landsret med påstand om afvisning.

Landsretten fandt, at de aftaler, som bankkunderne havde indgået med banken, måtte anses for at være forbrugeraftaler med den konsekvens, at bankkunderne ikke var bundet af den værnetingsaftale, som de hver især havde indgået med banken.

Da der således ikke fandtes at være dansk værneting, afviste landsretten sagerne.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagerne er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-22-0600, 2017-22-0601 og 2017-22-0602.
Til top Sidst opdateret: 09-03-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk