Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om værdiansættelse i et dødsbo af to ejendomme efter sagkyndig vurdering 
06-05-2015 

 
Procesbevillingsnævnet har den 30. april 2015 meddelt et dødsbo tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 26. februar 2015.

En arving havde fået arveudlagt to ejendomme fra dødsboet. De to ejendomme var begge blevet værdiansat til en pris som lå inden for intervallet fra 15 % under til 15 % over ejendommenes seneste offentlige ejendomsvurderinger, jf. punkt 6, 2. afsnit, i cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 om værdiansættelse af aktiver og passiver i dødsboer m.m.

SKAT, der havde en formodning om, at begge ejendomme var mere værd, anmodede Skifteretten i Holstebro om, at der blev foretaget sagkyndig vurdering af de to ejendommes værdi, hvilket skifteretten imødekom.

Dødsboet kærede kendelsen til Vestre Landsret der stadfæstede skifterettens kendelse blandt andet med henvisning til, at der efter forarbejderne til boafgiftslovens § 93 kun er grundlag for at afvise en anmodning om en sagkyndig vurdering, såfremt denne er åbenbart overflødig, hvilket den i den konkrete sag ville være, hvis dødsboet kunne godtgøre, at det havde retskrav på at få godkendt værdiansættelsen af de arveudlagte ejendomme.
Landsretten udtalte, at værdiansættelsescirkulæret er vejledende og ikke udtømmende, og at cirkulærets bestemmelser derfor ikke i sig selv giver dødsboet retskrav på godkendelse af den skete værdiansættelse. Efter det foreliggende havde dødsboet heller ikke godtgjort, at der er en fast administrativ praksis om, at et dødsbos værdiansættelse inden for det omhandlende interval skal lægges til grund.

Landsretten fandt herfor ikke grundlag for at afvise SKATs anmodning om sagkyndig vurdering. 

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2015-22-0127.

Til top Sidst opdateret: 06-05-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk