Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om udsættelse af fogedsag på værgemålssag 
14-03-2014 

 
Procesbevillingsnævnet har den 13. marts 2014 meddelt en fogedrekvirent tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 24. januar 2014 i en fogedsag. Rekvirenten havde i sagen begæret udlæg på baggrund af et opsagt anfordringsgældsbrev. Fogedretten havde efter begæring fra skyldner udsat sagen, jf. retsplejelovens § 502, stk. 1, nr. 2, på udfaldet af en værgemålssag, som skyldner havde foranlediget iværksat mod rekvirenten. Landsretten havde stadfæstet fogedrettens kendelse. Der var forinden foged- og landsrettens afgørelse i sagen indkommet lægeerklæring i værgemålssagen, og efter lægens vurdering var rekvirenten ikke omfattet af værgemålslovens § 5, stk. 1. Fogedretten begrundede afgørelsen om udsættelse af fogedsagen med, at udfaldet af værgemålssagen vil kunne være bestemmende for fogedsagen. Landsretten fandt ikke grundlag for at tilsidesætte fogedrettens vurdering.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. sag 2014-22-0078.
Til top Sidst opdateret: 14-03-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk