Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om udmeldelse af en sagkyndig i en sag om renteswapaftaler 
25-04-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 21. april 2016 meddelt et selskab tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, som er afsagt af Østre Landsret den 12. februar 2016.

Sagen drejede sig om en banks erstatningsansvar for mangelfuld rådgivning om renteswapaftaler.

Sø- & Handelsretten besluttede, at Finansrådet skulle udpege en sagkyndig

Sagens parter var enige om, at der skulle indhentes en sagkyndig erklæring under sagen. Selskabet ønskede, at rektor på CBS skulle bringe den sagkyndige i forslag, mens banken ønskede, at Finansrådet skulle bringe en egnet sagkyndig i forslag.

Sø- & Handelsretten besluttede, at forslag til den sagkyndige skulle indhentes fra Finansrådet, idet Sø- & Handelsretten ikke fandt grundlag for at antage, at der forelå generelle eller konkrete omstændigheder, der var egnet til at rejse tvivl om den fuldstændige upartiskhed hos en sagkyndig udmeldt efter forslag fra Finansrådet.

Østre Landsret stadfæstede Sø- & Handelsrettens kendelse

Kendelsen blev med tilladelse fra Procesbevillingsnævnet indbragt for Østre Landsret, der stadfæstede Sø- & Handelsrettens kendelse, idet landsretten var enig i Sø- & Handelsrettens resultat og begrundelsen herfor. Landsretten bemærkede, at den omstændighed, at Finansrådet i en sag vedrørende swapaftaler, der aktuelt verserer for Højesteret, har anmodet om biintervention til støtte for en anden bank, ikke i sig selv medfører, at Finansrådet ikke kan bringe en sagkyndig i forslag i den for Sø- & Handelsretten verserende sag.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2016-22-0103.

Opmærksomheden henledes på, at Procesbevillingsnævnet tillige har meddelt tilladelse til kære til Højesteret i en anden sag vedrørende samme problemstilling. Denne sag blev behandlet under j. nr. 2015-22-0627.

Til top Sidst opdateret: 25-04-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk