Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om udlevering til strafforfølgning i Italien 
21-04-2015 

 
Procesbevillingsnævnet har den 21. april 2015 meddelt en dansk statsborger tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 16. marts 2015 i en sag om udlevering af den pågældende til strafforfølgning i Italien vedrørende økonomisk kriminalitet.

Byretten havde kendt Justitsministeriets afgørelse om udlevering på baggrund af en europæisk arrestordre udstedt af de italienske myndigheder for ulovlig under henvisning til, at den sigtede i tilstrækkelig grad havde sandsynliggjort, at han ved udlevering til strafforfølgning i Italien blev udsat for en reel risiko for at blive underkastet en behandling, der er i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 3 som følge af fængselsforholdene i Italien.

Landsretten bemærkede, at det måtte antages, at der stadig er problemer i italienske fængsler, herunder vedrørende kapaciteten, men at forholdene var forbedret væsentligt, og at de italienske myndigheder havde forsikret de danske myndigheder om, at den sigtede ikke ville blive underkastet en behandling, der er i strid med artikel 3. Landsretten ændrede således byrettens kendelse og kendte udlevering lovlig, blandt andet under henvisning til, at der ikke er væsentlige grunde til at antage, at der er reel risiko for, at den pågældende på grund af fængselsforholdene i Italien vil blive udsat for umenneskelig eller nedværdigende behandling i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 3 (dissens).

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2015-25-0067.
Til top Sidst opdateret: 21-04-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk