Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om udlevering til strafforfølgning i Grækenland 
06-06-2012 

 
Procesbevillingsnævnet har den 4. juni 2012 meddelt en græsk statsborger tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 12. januar 2012. Den græske statsborger var i Grækenland tiltalt for blandt andet dokumentfalsk og bedrageri, og Grækenland havde begæret udlevering ved udstedelse af en europæisk arrestordre. Den græske statsborger havde protesteret mod udleveringen og havde i den forbindelse blandt andet gjort gældende, at han ville være i livsfare i Grækenland, og at han allerede var dømt for et af de forhold, som Grækenland ifølge arrestordren agtede at strafforfølge ham for.. Landsretten bemærkede, at betingelserne i udleveringslovens § 10 a, stk. 2, var opfyldt, og at det afgørende spørgsmål navnlig var, om udleveringslovens §§ 10 d, 10 h og 10 i eller Rådets Rammeafgørelse om den europæiske arrestordre m.v. artikel 4, stk. 1, nr. 5, artikel 4 a eller artikel 15 var til hinder for udlevering. Landsretten stadfæstede herefter byrettens kendelse om godkendelse af Justitsministeriets afgørelse om, at den græske statsborger skulle udleveres til strafforfølgning i Grækenland.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2012-25-0018.
Til top Sidst opdateret: 06-06-2012 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk