Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om tilregnelse ved kørsel efter udsættelse for passiv hashrygning 
17-08-2015 

 
Procesbevillingsnævnet har den 14. august 2015 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, som er afsagt af Vestre Landsret den 17. april 2015.

Der var rejst tiltale for overtrædelse af færdselslovens § 54, stk. 1, 1. pkt., ved at havde ført en varebil efter at have indtaget det bevidsthedspåvirkende stof tetrahydrocannabinol (THC), der er den aktive hovedkomponent i hash, i et sådant omfang, at det pågældende stof i blodet under eller efter kørslen oversteg bagatelgrænsen på 0,001 mg/kg.

Tiltalte forklarede for byretten, at han ikke selv havde røget hash, men at han få dage forinden kørslen havde været udsat for passiv hashrygning. Uden at gøre bemærkninger om de subjektive forhold, fandt byretten tiltalte skyldig, idet retten fandt det bevist, at tiltaltes blod under eller efter kørslen havde indeholdt hash.

Tiltalte ankede dommen til landsretten med påstand om frifindelse. Tiltalte bestred ikke, at han havde ført bil med hash i blodet over bagatelgrænsen, men fastholdt sin forklaring om, at han alene havde været udsat for passiv rygning, og at det var mange år siden, han selv havde røget hash. Landsretten fandt ligesom byretten tiltalte skyldig med henvisning til, at uanset om tiltalte havde røget hash eller ej, havde han handlet uagtsomt ved med sin viden om sin udsættelse for passiv rygning at have ført bil.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2015-25-0115.
Til top Sidst opdateret: 17-08-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk