Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om tilbagebetaling af retsafgift opkrævet efter for sent indgivet anke 
05-02-2014 

 
Procesbevillingsnævnet har den 4. februar 2014 meddelt en appellant tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 28. oktober 2013 i en ankesag om erstatning for tab af appellantens fulde indskud i et investeringsprojekt blandt andet som følge af mangelfulde oplysninger i prospektet. Appellanten, der ikke var repræsenteret ved advokat, og som i byretten som sagsøger havde tabt sagen, fremsendte ankestævning til byretten, som videresendte den til landsretten, hvor den blev modtaget 4 dage efter ankefristens udløb. Appellanten indbetalte ikke retsafgift samtidig med anken. Efter modtagelsen af ankestævningen korresponderede landsretten og appellanten om opgørelsen af ankesagens værdi, uden at der i landsrettens breve til appellanten blev gjort opmærksom på ankefristen, eller at afvisning af ankesagen ville medføre, at indbetalt retsafgift ikke ville kunne forlanges tilbagebetalt. Landsretten fastsatte værdien af sagen skønsmæssigt til 2,1 mio. kr. samt beregnede og opkrævede retsafgift med 23.350 kr. Appellanten indbetalte det opkrævede beløb, efter at landsretten havde fremsendt en rykker. Godt to måneder efter indbetalingen, afviste landsretten anken som for sent indgivet og afslog at meddele oprejsningsbevilling. Appellanten anmodede herefter om tilbagebetaling af den indbetalte retsafgift, hvilket landsretten afslog med henvisning til, at afgiftspligten efter retsafgiftslovens § 50, jf. § 11, indtræder ved indgivelse af ankestævning, og at der ikke i retsafgiftsloven er hjemmel til tilbagebetaling, selvom anken afvises som for sent indgivet.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j. nr. 2013-22-0704.
Til top Sidst opdateret: 05-02-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk