Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om tidspunktet for ophør af retten til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste 
02-01-2014 

 
Procesbevillingsnævnet har den 30. december 2013 meddelt en skadelidt tilladelse til anke til Højesteret af en dom afsagt af Østre Landsret den 31. maj 2013.
En skadelidt modtog fra sit forsikringsselskab erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, indtil Arbejdsskadestyrelsen fastsatte hendes midlertidige erhvervsevnetab til mindst 15 %, jf. erstatningsansvarslovens § 2. Efterfølgende vurderede Arbejdsskadestyrelsen endeligt skadelidtes erhvervsevnetab til 65 %. Skadelidte påstod sig herefter berettiget til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste indtil Arbejdsskadestyrelsens endelige udtalelse. Byretten gav skadelidte medhold under henvisning til, at forsikringsselskabet på baggrund af formuleringen ”mindst 15 %” og de lægelige oplysninger havde pligt til at foretage et selvstændigt skøn over erhvervsevnetabet, hvilket ikke var sket. Landsretten frifandt forsikringsselskabet under henvisning til, at forsikringsselskabet fandtes at have haft det fornødne grundlag for at frigøre sig fra sin forpligtelse til at betale erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2013-22-0392
Til top Sidst opdateret: 02-01-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk