Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om tidspunktet for fastsættelse af erstatning for erhvervsevnetab. 
21-04-2015 

 
Procesbevillingsnævnet har den 20. april 2015 meddelt en skadelidt patient tilladelse til anke til Højesteret af en dom, som er afsagt af Vestre Landsret den 23. januar 2015.

Som 62-årig blev den skadelidte påført en patientskade, som blev anerkendt af Patientforsikringen (nu: Patienterstatningen). Patientforsikringen tilkendte skadelidte erstatning for tabt arbejdsfortjeneste fra skadestidspunktet og frem til det tidspunkt, hvor skadelidte ville fylde 65 år. Skadelidte blev ikke tilkendt erstatning for erhvervsevnetab, jf. erstatningsansvarsloven § 5. Patientskadeankenævnet (nu: Ankenævnet for Patienterstatningen) tiltrådte efterfølgende Patientforsikringens afgørelse.

Skadelidte anlagde sag mod Patientskadeankenævnet ved Retten i Herning, som ikke fandt, at skadelidte havde bevist, at han ville have haft en varig tilknytning til arbejdsmarkedet efter hans fyldte 65. år, hvis patientskaden ikke var indtrådt, og at der allerede af den grund ikke var grundlag for at tilsidesætte Patientskadeankenævnets afgørelse.

Skadelidte ankede sagen til landsretten, hvor der blev fremlagt to udtalelser fra Arbejdsskadestyrelsen, hvori det blev anført, at skadelidtes erhvervsevnetab kunne være fastsat på det tidspunkt, skadelidte gik på efterløn. Landsretten stadfæstede alligevel byrettens dom under henvisning til, at det efter bevisførelsen ikke kunne anses for overvejende sandsynligt, at skadelidte – hvis patientskaden ikke var indtrådt – ville være fortsat på arbejdsmarkedet efter som 65-årig at være blevet berettiget til folkepension. Eftersom skadelidte havde modtaget erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, frem til han blev berettiget til folkepension, havde han ikke lidt et økonomisk tab, der kunne begrunde et krav på erstatning for erhvervsevnetab i medfør af erstatningsansvarslovens § 5.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2015-22-0064.
Til top Sidst opdateret: 21-04-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk