Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om tidspunktet for bedømmelsen af, om en udlejningsejendom er en småejendom. 
01-05-2013 

 
Procesbevillingsnævnet har den 30. april 2013 meddelt en udlejer tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 29. november 2012.
I sagen var der tvist om, hvorvidt en varsling af en huslejestigning i september 2008 var ugyldig, idet varslingen var sket efter reglerne om småejendomme. Udlejer gjorde gældende, at forholdene pr. 1. januar 1995 var afgørende for, om ejendommen var en småejendom, jf. boligreguleringslovens § 4, stk. 5, og anførte, at den omhandlede ejendom på dette tidspunkt ikke havde haft samme ejer som naboejendommene. Lejer gjorde bl.a. gældende, at det var forholdene på varslingstidspunktet, der var afgørende, og henviste til, at udlejer i 2005 havde opkøbt naboejendommene, hvorfor ejendommene skulle behandles som en samlet ejendom, jf. boligreguleringslovens § 4 a, hvilket indebar, at der ikke var tale om en småejendom.
Landsretten fandt med henvisning til forarbejderne til bestemmelserne i boligreguleringslovens § 4, stk. 5, og 4 a, at der ikke var holdepunkter for at antage, at vurderingen af, om der var tale om en samlet ejendom efter boligreguleringslovens § 4 a, stk. 2, 1. pkt., skulle foretages på et andet tidspunkt end varslingstidspunktet. Landsretten fandt herefter på baggrund af, at parterne var enige om, at udlejers ejendomme bedømt på varslingstidspunktet måtte betragtes som én ejendom, jf. boligreguleringslovens § 4 a, at huslejen skulle ske efter reglerne i boligreguleringslovens kap. II-IV, og at varslingen derfor var ugyldig.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2013-22-0031.

Til top Sidst opdateret: 01-05-2013 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk