Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om telefonforkyndelse i en sag om konkurskarantæne 
02-01-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 27. december 2017 meddelt et konkursbo tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 16. oktober 2017.
Det konkursramte selskab blev af skifteretten taget under konkursbehandling i september 2016. Kurator fandt, at den udviste forretningsførelse fra selskabets tidligere direktør havde været groft uforsvarlig, og indstillede derfor, at der blev indledt konkurskarantænesag mod den tidligere direktør, hvilket skifteretten tiltrådte.

Skifteretten forsøgte forgæves ved stævningsmand at forkynde kurators processkrift for den tidligere direktør på dennes seneste folkeregisteradresse. Ifølge stævningsmanden var den tidligere direktør flyttet ca. tre måneder forinden, og den tidligere direktørs nye adresse var ubekendt.

Skifteretten sendte herefter sagen til forkyndelse ved Københavns Vestegns Politi. Politiet antraf den tidligere direktør telefonisk i maj 2017, og af politiets forkyndelsesformular fremgik, at den tidligere direktørs identitet var blevet kontrolleret, og at det var antaget, at den tidligere direktør havde forstået samtalen. Det fremgik endvidere af forkyndelsesformularen, at den tidligere direktør ikke ønskede nogen papirer tilsendt, og at den tidligere direktør – uden oplysning om nærmere adresse – boede i Sverige.

Skifteretten fremmede konkurskarantænesagen som lovligt forkyndt

Skifteretten fandt, at der var sket lovlig telefonforkyndelse for den tidligere direktør, og fremmede herefter konkurskarantænesagen, hvor skifteretten fandt, at betingelserne for at pålægge konkurskarantæne efter konkurslovens § 157, stk. 1 og 2, var opfyldt. Skifteretten pålagde herefter den tidligere direktør konkurskarantæne i tre år. Den tidligere direktør havde ikke medvirket til konkurskarantænesagens behandling i skifteretten.

Den tidligere direktør kærede skifterettens kendelse, og anmodede i den forbindelse landsretten om indledningsvist at tage stilling til, hvorvidt der var sket lovlig forkyndelse.

Landsretten ophævede skifterettens kendelse, og hjemviste sagen til fornyet behandling

Landsretten ophævede skifterettens kendelse, og hjemviste sagen til fornyet behandling ved skifteretten med den begrundelse, at der ikke var sket lovlig forkyndelse. Landsretten lagde navnlig vægt på, at det ikke ud fra forkyndelsesformularen var muligt at fastslå, hvorvidt fremgangsmåden for telefonforkyndelse i retsplejelovens § 155 var blevet fulgt, herunder navnlig hvorvidt den tidligere direktør efterfølgende havde fået tilsendt en bekræftelse på forkyndelsen. Landsretten lagde endvidere vægt på, at materialet ikke efter det oplyste var kommet den tidligere direktør i hænde, jf. retsplejelovens § 163, stk. 2.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-22-0539.
Til top Sidst opdateret: 02-01-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk