Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om suspension af forældelsesfristen i en personskadesag 
27-02-2012 

 
Procesbevillingsnævnet har den21. februar 2012 meddelt en skadelidt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 9. september 2011 vedrørende forældelse af et erstatningskrav i anledning af et trafikuheld den 14. juni 1998. Forsikringsselskabet anerkendte erstatningspligten den 15. juli 1998. Der var ikke herved taget stilling til erstatningsbeløbet. I forlængelse af skadelidtes ansøgning om fri proces, anførte forsikringsselskabet i brev af 28. maj 1999 til statsamtet, at en stævning på nuværende tidspunkt ikke var nødvendig idet forligsmulighederne efter forsikringsselskabets opfattelse ikke var udtømt. Forsikringsselskabet forelagde den 24. august 2000 spørgsmålet om méngrad, erhvervsevnetab og stationærtidspunktet for Arbejdsskadestyrelsen, der fremkom med udtalelse i brev af 18. februar 2003. Der pågik herefter korrespondance mellem parterne. Den 24. november 2003 gjorde forsikringsselskabet gældende, at sagen var forældet. Skadelidte indgav stævning den 11. februar 2004 og gjorde under sagen blandt andet gældende, at forældelsesfristen var suspenderet som følge af forligsforhandlinger, og at sagen havde verseret i Arbejdsskadestyrelsen i 2½ år. Landsretten fandt ikke, at det forhold, at forsikringsselskabet i 2000 på grundlag af de af selskabet indhentede speciallægeerklæringer anmodede Arbejdsskadestyrelsen om en udtalelse, kunne begrunde, at den 5-årige forældelsesfrist efter 1908-loven skulle anses for stiltiende eller udtrykkeligt suspenderet. Landsretten fandt endvidere ikke, at suspension kunne anses for stiltiende eller udtrykkeligt aftalt ved den korrespondance, der efter modtagelsen af Arbejdsskadestyrelsens udtalelse af 18. februar 2003 blev indledt mellem skadelidtes advokat og forsikringsselskabet. Landsretten fandt herefter, at skadelidtes krav mod forsikringsselskabet var forældet, da stævningen blev indgivet.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2011-22-0454.
Til top Sidst opdateret: 27-02-2012 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk