Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om strafudmåling for en vognmand ved chaufførs overtrædelse af kontrolapparatforordningen. 
23-06-2015 

 
Procesbevillingsnævnet har den 17. juni 2015 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 12. marts 2015.

Tiltalte var et vognmandsselskab. Politiet standsede den 30. maj 2013 et vogntog, som blev ført af en chauffør for vognmandsselskabet. Politiet foretog kontrol af udskriften fra takografen, som viste, at chaufføren i fem tilfælde ikke havde indtastet landekode eller landekoder for det land, hvor han de pågældende dage havde påbegyndt, henholdsvis afsluttet den daglige arbejdsperiode.

Ved byrettens dom blev både chaufføren og vognmandsselskabet fundet skyldig i overtrædelse af kontrolapparatforordningen. Chaufføren og vognmandsselskabet blev idømt en bøde på henholdsvis 10.000 kr. og 30.000 kr.

Vognmandsselskabet ankede sagen til Vestre Landsret med påstand om bortfald af straffen og i øvrigt formildelse. Vestre Landsret stadfæstede byrettens dom og lagde vægt på, at det forhold, at lastbilens position er blevet registreret via dens GPS, eller at der efter gerningstidspunktet er indført nye regler med henblik på at lade lastbilens positionsdata registrere automatisk ved brug af GPS, ikke i sig selv kunne begrunde strafbortfald eller nedsættelse af straffen.

Da der ikke i øvrigt forelå oplysninger, der kunne begrunde en fravigelse af udgangspunktet om absolut kumulation, jf. færdselslovens § 118 a, stk. 3, 1. pkt., jf. stk. 5, og da den samlede bøde ikke fandtes uproportional, tiltrådte landsretten, at bøden er fastsat til 30.000 kr.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2015-25-0096.
Til top Sidst opdateret: 23-06-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk