Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om strafskærpelse i en sag om sædelighedskriminalitet mod en 14-årig. 
31-05-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 28. maj 2010 meddelt anklagemyndigheden tilladelse til anke til Højesteret i en straffesag om overtrædelse af bl.a. straffelovens § 222, stk. 1. Ved Østre Landsrets dom af 17. marts 2010 blev domfældte idømt fængsel i 10 måneder ved bl.a. i to tilfælde at have haft samleje med en på gerningstidspunktet 14-årig pige. Straffen var fastsat efter bestemmelsens stk. 3, hvorefter det skal indgå som en skærpende omstændighed, at gerningsmanden har skaffet sig samlejet ved udnyttelse af sin fysiske eller psykiske overlegenhed, under henvisning til den betydelige aldersforskel og på tillidsforholdet mellem forurettede, der var fotograf, og domfældte samt på den afhængighed af domfældte, som forurettedes modeldrømme havde skabt.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2010-25-0099.
Til top Sidst opdateret: 31-05-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk