Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om straffastsættelsen i en sag om vold 
21-08-2015 

 
Procesbevillingsnævnet har den 20. august 2015 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, som er afsagt af Østre Landsret den 10. juni 2015.

Tiltalte blev i såvel byret som landsret fundet skyldig i overtrædelse af straffelovens § 244 ved – i nattelivet og efter forudgående uoverensstemmelser – at have tildelt to kvinder i alt tre slag i ansigtet, heraf et med knyttet hånd. Tiltalte var ikke tidligere straffet og af en personundersøgelse vedrørende tiltalte fremgik, at tiltalte var fundet egnet til betinget dom, herunder med vilkår om samfundstjeneste.

Byretten idømte tiltalte 30 dages fængsel, som gjordes betinget med en prøvetid på 1 år alene med vilkår om straffri vandel i prøvetiden under henvisning til, at domfældte ikke var tidligere straffet, og at han havde gode personlige forhold.

Tiltalte ankede dommen til landsretten, hvis flertal efter forholdenes karakter forhøjede straffen til 60 dages fængsel og udtalte, at der ikke var grundlag for at gøre straffen betinget, heller ikke med vilkår om samfundstjeneste, navnlig under hensyn til, at der ad to omgange var udøvet vold mod to personer med tildeling af i alt tre slag i ansigtet, herunder et knytnæveslag med blødning og hævelse af kæbeleddet til følge. Et mindretal stemte af de grunde, der var anført af byretten, for at stadfæste byrettens strafudmåling og at gøre straffen betinget som bestemt af byretten.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2015-25-0165.
Til top Sidst opdateret: 21-08-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk