Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om straffastsættelse i tre sager om grov vold 
21-08-2017 

Procesbevillingsnævnet har den 10. august 2017 i tre sager meddelt henholdsvis to tiltalte og anklagemyndigheden tilladelse til anke til Højesteret af tre domme.

Den første sag, Østre Landsrets dom af 8. juni 2017:

En tiltalt mand blev i såvel byretten som landsretten fundet skyldig i overtrædelse af straffelovens § 245 og § 244 ved på et diskotek at have slået en anden person i hovedet med en ølflaske og efterfølgende at have slået personen med knyttet næve i ansigtet. Den tiltalte var, forinden han tildelte knytnæveslaget, blevet skubbet af den forurettede.

Den tiltalte blev tillige – i overensstemmelse med sin erkendelse – dømt for besiddelse af 0,3 gram kokain til eget forbrug i forbindelse med ovennævnte forhold.   

Den tiltalte blev i byretten idømt fængsel i 3 måneder betinget med vilkår om samfundstjeneste

Byretten fandt det undtagelsesvist forsvarligt, at straffen blev gjort betinget med vilkår om samfundstjeneste. Byretten lagde blandt andet vægt på den tiltaltes gode personlige forhold. 

Landsretten gjorde straffen ubetinget

Landsretten stadfæstede strafudmålingen, men fandt, at der under hensyn til voldens karakter og til omstændighederne i øvrigt ikke var grundlag for at gøre straffen betinget med vilkår om samfundstjeneste, selvom volden alene havde påført den forurettede begrænsede skader.

Den anden sag, Østre Landsrets dom af 12. juni 2017:

Den tiltalt mand blev i både byretten og landsretten fundet skyldig i vold efter straffelovens § 245 ved på en parkeringsplads at have slået en person i hvert fald to gange i hovedet med en rundstok af træ med en sådan kraft, at rundstokken knækkede, og den forurettede blev påført en bule ved venstre øre og flere rifter samt et hul i sin trøje.

Den tiltalte blev i byretten idømt fængsel i 60 dage

Byretten lagde ved straffastsættelsen navnlig vægt på forholdets karakter, og at volden var begået foran den forurettedes to 8-årige børn. Byretten fandt under disse omstændigheder, at der ikke var grundlag for at gøre straffen hverken helt eller delvist betinget, selvom tiltalte havde gode personlige forhold. 

Landsretten stadfæstede byrettens dom

Landsretten fandt, at der under hensyn til voldens karakter og til omstændighederne i øvrigt ikke var grundlag for undtagelsesvist at gøre straffen betinget med vilkår om samfundstjeneste, selvom volden alene havde påført den forurettede begrænsede skader. Det kunne heller ikke føre til en anden vurdering, at den tiltalte ikke tidligere var straffet, og at han havde meget gode personlige forhold.

Den tredje sag, Vestre Landsrets dom af 14. juni 2017:

En tiltalt mand blev i både byretten og landsretten dømt for grov vold efter straffelovens § 245 ved på en tekniske skole at have slået en anden elev tre gange med et stykke metal, som vejede ca. 900 gram. Det første slag ramte den forurettede i baghovedet, det andet slag ramte mest foran i hovedet på den forurettede, og det tredje slag ramte på den forurettedes arm, da han værgede for sig. Slagene medførte skader i form af en flænge over højre øre, der blev syet med 4 sting, og en mindre flænge over venstre øre der blev limet. 

Den tiltalte blev i byretten idømt betinget fængsel i 3 måneder

Byretten fandt undtagelsesvist grundlag for at gøre straffen betinget. Byretten lagde blandt andet vægt på, at den forurettede inden volden havde provokeret tiltalte verbalt, at volden alene havde haft midlertidige følger, at forholdet var begået næsten et år tidligere, og at den tiltalte havde gode personlige forhold. 

Landsretten idømte den tiltalte fængsel i 60 dage betinget med vilkår om samfundstjeneste

Landsretten fandt efter voldens karakter, herunder de forvoldte skader, at straffen passende kunne udmåles til fængsel i 60 dage. 

Landsretten udtalte herefter, at det måtte anses for forudsat i forarbejderne til lov nr. 152 af 18. februar 2015 om ændring af reglerne om samfundstjeneste mv. at udgangspunktet ved grov vold, jf. straffelovens § 245, forsat var, at der skulle fastsættes en ubetinget frihedsstraf, og at en betinget dom med vilkår om samfundstjeneste kun ville kunne anvendes, hvis særlige grunde talte derfor, jf. Højesterets dom af 25. april 2017.

3 voterende udtalte herefter, at der under hensyn til det forudgående forløb og voldens begrænsede skader sammenholdt med tiltaltes gode personlige forhold, at der uanset voldens karakter var grundlag for undtagelsesvist at gøre straffen betinget med vilkår om samfundstjeneste.

3 andre voterende udtalte, at der under hensyn til voldens karakter og til omstændighederne i øvrigt ikke var grundlag for undtagelsesvist at gøre straffen betinget heller ikke med vilkår om samfundstjeneste selvom volden alene havde påført den forurettede begrænsede skader.

Tiltalte blev herefter idømt 60 dages fængsel betinget med vilkår om samfundstjeneste.

Sagerne er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-25-0181, 2017-25-0180 og 2017-25-0183.

Procesbevillingsnævnet har tidligere meddelt anketilladelse i en sag om grov vold. Højesteret afsagde den 25. april 2017 dom i denne sag (12/2017).   

 

Til top Sidst opdateret:  
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk