Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om straffastsættelse i en sag om grov vold og ulovlig tvang 
05-12-2017 

Procesbevillingsnævnet har den 29. november 2017 meddelt Rigsadvokaten tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 21. september 2017.

En mand var tiltalt for at have begået grov vold, jf. straffelovens § 245, stk. 1, over for sin ekskæreste, som også var mor til hans barn, ved at tage halsgreb på hende med begge hænder, mens hun lå i sin seng. Han holdt hende samtidig for næse og mund, således hun blev utilpas og ikke kunne trække vejret. Forurettede fik herved blandt andet punktformet blødning i det ene øje. Tiltalte gav også forurettede en lussing.

Manden var også tiltalt for ulovlig tvang efter straffelovens § 266 for efterfølgende at have tvunget forurettede til at skrive til en anden mand, som forurettede havde skrevet med via Facebook, at han skulle lade forurettede være.

Byretten idømt betinget fængsel i 4 måneder med vilkår om samfundstjeneste

Byretten dømte tiltalte skyldig i overensstemmelse med tiltalen og udmålte straffen til fængsel i 4 måneder.

Byretten lagde ved strafudmålingen vægt på forholdets grovhed og på den frygt, som tiltalte havde udsat forurettede for.

Byrettens flertal på to dommere stemte for, at straffen undtagelsesvist kunne gøres betinget med vilkår om samfundstjeneste. Disse dommere lagde vægt på, at tiltalte på gerningspunktet var i et misbrug, som han nu var ude af, at han modtog hjælp mod sine psykiske lidelser, at tiltalte og forurettede havde formået at få et fornuftigt forhold efterfølgende, hvor de samarbejdede omkring deres fælles datter, og på at tiltalte ikke tidligere var straffet for ligeartet kriminalitet.

Mindretallet på en dommer stemte for, at straffen på grund af forholdets karakter og grovhed skulle være ubetinget.

Landsretten stadfæstede byrettens dom

Landsretten tiltrådte, at straffen var udmålt til fængsel i 4 måneder.

Landsretten bemærkede, at det i forarbejderne til lov nr. 152 af 18. februar 2015 om ændring af reglerne om samfundstjeneste mv. måtte anses for forudsat, at udgangspunktet ved grov vold, jf. straffelovens § 245, fortsat var, at der skulle fastsættes en ubetinget frihedsstraf, og at betinget dom med vilkår om samfundstjeneste kun vil kunne anvendes, hvis særlige grunde talte derfor.

Uanset voldens karakter tiltrådte landsretten af de grunde, der var anført af byrettens flertal, at der forelå særlige grunde, der talte for, at straffen undtagelsesvist kunne gøres betinget med vilkår om samfundstjeneste.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-25-0284

Til top Sidst opdateret: 05-12-2017 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk