Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om straffastsættelse i en sag om grov vold og frihedsberøvelse 
13-10-2017 

Procesbevillingsnævnet har den 12. oktober 2017 meddelt Rigsadvokaten tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 28. august 2017.
Tiltalte, der tidligere var blevet straffet to gange i 2013 for overtrædelse af henholdsvis straffelovens § 119, stk. 1, og § 244, var blevet lovet 1.000 kr. af to andre personer for at lokke forurettede til Burger King i Køge. Ved restauranten overfaldt de to personer forurettede og tvang forurettede ind i en bil. Tiltalte kørte med i bilen. Under kørslen blev forurettede udsat for yderligere vold. Forurettede blev kørt til Hundige, hvor forurettede blev udsat for vold blandt andet ved brug af en kniv og en mukkert.

Tiltalte deltog ikke aktivt i nogen del af voldsudøvelsen.

Byretten idømte tiltalte fængsel i 1 år

Byretten fandt tiltalte skyldig i overtrædelse af straffelovens § 261, stk. 1, og § 245 i forening med de to andre personer, og fastsatte straffen til ubetinget fængsel i 1 år. Byretten lagde ved strafudmålingen vægt på, at forurettede udelukkende kom til stede på grund af hans tillid til tiltalte. Retten lagde tillige vægt på, at tiltalte alene havde en passiv rolle omkring selve voldsudøvelsen.

Landsrettens flertal gjorde straffen betinget med vilkår om samfundstjeneste

Landsretten dømte tiltalte for medvirken til overtrædelse af straffelovens § 261, stk. 1, og § 245.

Landsrettens flertal på 4 dommere fandt, at straffen skulle være betinget med vilkår om samfundstjeneste. Flertallet lagde vægt på tiltaltes rolle, angivelige frygt for medgerningsmændene og tiltaltes gode personlige forhold, herunder at han havde en læreplads. Yderligere lagde flertallet vægt på tiden, som var gået, siden tiltalte tidligere var blevet straffet.

Mindretallet på 2 dommere fandt, at straffen skulle udmåles til fængsel i 9 måneder. Mindretallet fandt også med hensyntagen til tiltaltes personlige forhold ikke grundlag for at gøre straffen betinget med vilkår om samfundstjeneste. Mindretallet lagde foruden forholdets karakter og grovhed også vægt på tiltaltes tidligere domme.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-25-0234.

 

Til top Sidst opdateret: 13-10-2017 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk