Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om straffastsættelse i en sag om grov vold 
12-01-2017 

Procesbevillingsnævnet har den 6. januar 2017 meddelt anklagemyndigheden tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 10. november 2016.

En tiltalt blev i såvel byretten som landsretten fundet skyldig i overtrædelse af straffelovens § 245 ved op til flere gange at have hoppet/sparket på en liggende forurettets hoved. Tiltalte havde armene på to parkerede biler, da han sparkede, mens forurettede lå mellem de to biler. Volden havde medført begrænsede skader. Tiltalte var 19 år på gerningstidspunktet, under uddannelse til smed, og var ikke tidligere straffet af relevans for sagen. Ifølge en personundersøgelse vedrørende tiltalte fremgik det, at tiltalte var fundet egnet til betinget dom, herunder med vilkår om samfundstjeneste. 

Byretten idømte betinget fængsel i 60 dage med vilkår om samfundstjeneste

Byretten fandt, at det var forsvarligt at gøre straffen betinget med vilkår om samfundstjeneste henset til tiltaltes særdeles gode personlige forhold.

Landsrettens flertal stadfæstede byrettens dom

Landsrettens flertal fandt, at straffen undtagelsesvist kunne gøres betinget med vilkår om samfundstjeneste henset til de forholdsvis begrænsede følger af volden og til tiltaltes særdeles gode personlige forhold.

Mindretallet fandt, at straffen skulle fuldbyrdes. Mindretallet lagde vægt på voldens karakter, herunder at der var tale om vold efter straffelovens § 245 i form af hop/spark på forurettedes hoved, mens forurettede lå ned og havde meget vanskeligt ved at forsvarer sig selv. Tiltaltes gode personlige forhold kunne ikke begrunde, at straffen blev gjort betinget med vilkår om samfundstjeneste.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2016-25-0343

 

Til top Sidst opdateret: 12-01-2017 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk