Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om straffastsættelse i en sag om falsk anklage 
18-08-2017 

Procesbevillingsnævnet har den 10. august 2017 meddelt en tiltalt kvinde tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 10. maj 2017.

En tiltalt kvinde havde anonymt overfor en kommune telefonisk og pr. brev indgivet underretninger om, at en navngiven mand blandt andet begik overgreb mod sine fem mindreårige børn og begik seksuelt overgreb mod det ene af børnene, ligesom manden havde et massivt alkoholmisbrug. Tiltalte havde en mindre økonomiske konflikt med manden, efter han havde hjulpet hende med en flytning.

På baggrund af disse underretninger indgav kommunen en politianmeldelse. Politiet iværksatte herefter efterforskning i sagen, blandt andet med videoafhøring af mandens fem børn. Efterfølgende stadsede politiet efterforskningen, da politiet afviste, at manden havde begået noget strafbart mod sine børn.   

Den tiltalte blev i byretten idømt fængsel i 3 måneder 

Byretten fandt det bevist, at tiltalte havde haft forsæt til, at hendes underretning til kommunen skulle føre til, at manden blev sigtet eller undergivet strafferetlig retsfølge. 

Tiltalte blev idømt ubetinget fængsel i 3 måneder.

Ved straffastsættelsen lagde byretten vægt på, at tiltalte havde gjort sig umage med at formulere underretningen detaljeret og grov. Ligeledes lagde byretten vægt på hensynet til, at den enkelte borger ikke urigtigt skulle angives for sådanne voldsomme beskyldninger med de voldsomme følger for den enkelte familie samt det store system, som kommune og politi satte i gang efter sådanne anmeldelser. Generalpræventive hensyn havde derfor betydelig vægt.

Landsretten stadfæstede med dissens 

Landsretten fandt af de grunde, som var anført af byretten, tiltalte skyldig.

Landsrettens flertal på 5 voterende fandt af de grunde, som byretten havde anført, at straffen passende var udmålt til fængsel i 3 måneder. 

1 voterende stemte for at fastsætte straffen til fængsel i 40 dage.

Landsretten fandt ikke grundlag for at gøre straffen helt eller delvist betinget, herunder heller ikke med vilkår om samfundstjeneste.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-25-0164

 

Til top Sidst opdateret: 18-08-2017 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk