Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om sletning fra tingbogen af den del af et pantebrev, der ikke opnåede dækning på tvangsauktion. 
14-10-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 13 . oktober 2011 meddelt Tinglysningsretten tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 1. juni 2011. Et selskab, der ved transportkøbekontrakt havde erhvervet retten til at få udstedt auktionsskøde vedrørende en ejendom, der var solgt på tvangsauktion med dækning af 1., 2. og 3. prioritet og en del af 4. prioritet, anmodede Tinglysningsretten om sletning fra tingbogen af de rettigheder, der ikke opnåede dækning på tvangsauktionen, jf. retsplejelovens § 581, stk. 1. Tinglysningsretten afviste delvis sletning af 4. prioriteten under henvisning til, at delvist dækkede hæftelser skal nedlyses, og at begæring herom ikke kan ske med henvisning til retsplejelovens § 581. To landsdommere fandt, at den resterende del af hæftelsen på 4. prioritet kunne slettes efter bestemmelsen. En landsdommer stemte for at stadfæste Tinglysningsrettens afgørelse under henvisning til, at det efter ordlyden af bestemmelsens stk. 1, alene er rettigheder, der ikke har fået dækning på auktionen, som auktionskøber kan kræve slettet, og at det er panthaver, som bestemmer, hvordan en delbetaling skal afskrives, hvorfor det ikke kan afgøres, hvor stor en del af restgælden, der dækkes. Efter stemmeflertallet ophævede Vestre Landsret herefter Tinglysningsrettens afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j. nr. 2011-22-0242.
Til top Sidst opdateret: 14-10-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk