Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om sanktionsudmåling i en sag om trusler mod en tjenestegørende polititjenestemand. 
10-10-2017 

Procesbevillingsnævnet har den 28. september 2017 meddelt en tiltalt mand tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 21. august 2017.

Tiltalte blev i byretten og landsretten dømt for overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1, ved at have telefonisk truet en tjenestegørende polititjenestemand ved at have udtalt: ”hvis det var lovligt at skyde folk, så var du blevet skudt”

Byretten idømte fængsel i 30 dage

Byretten idømte den tiltalte fængsel i 30 dage.

Ved strafudmålingen lagde byretten vægt på, at tiltalte havde fremsat trusler mod en tjenestegørende politimand, og at der ikke var grundlag for at fravige udgangspunktet om ubetinget fængsel uanset tiltaltes gode personlige forhold. Retten fandt således ikke, at straffen kunne gøres betinget, heller ikke med vilkår om samfundstjeneste. Byretten lagde ligeledes vægt på, at den tiltalte tidligere var straffet for afpresning.

Landsretten stadfæstede byrettens dom

Landsretten stadfæstede byrettens dom, men fastsatte dog straffen som en tillægsstraf til en færdselslovsovertrædelse.

Landsretten tiltrådte med samme begrundelse, som byretten havde anført, at straffen var fastsat som sket.

Landsretten fandt, at der efter forholdets karakter ikke var grundlag for undtagelsesvis at gøre straffen betinget, heller ikke med vilkår om samfundstjeneste.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-25-0224.

Til top Sidst opdateret: 10-10-2017 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk