Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om sanktionsudmåling for uagtsomt manddrab samt udvisning 
02-01-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 27. december 2017 meddelt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 19. september 2017.
Under et færdselsuheld påkørte en syrisk statsborger i bil en ung kvinde i en anden bil, hvorved kvinden afgik ved døden.

Byretten idømte den tiltalte fængsel i 3 måneder og udvisning af Danmark.

Byretten fandt tiltalte skyldig i uagtsomt manddrab, jf. straffelovens § 241, 1. pkt., ligesom tiltalte blev fundet skyldig i overtrædelse af færdselslovens § 118, stk. 6, jf. § 41, stk. 1 og stk. 2, nr. 2 og nr. 5, § 42, stk. 1, nr. 2 og § 4, stk. 1. Byretten fandt, at tiltalte uagtsomt havde forvoldt den unge kvindes død. Byretten idømte tiltalte 3 måneders fængsel.

Derudover blev tiltalte udvist af Danmark med et indrejseforbud i 4 år.

Landsretten ændrede byrettens dom.

Landsretten stadfæstede byrettens dom med den ændring, at straffen blev nedsat til 30 dages fængsel. Landsretten bemærkede, at der efter oplysningerne om tiltaltes kørsel ikke var tilstrækkeligt grundlag for at anse tiltaltes kørsel for særlig hensynsløs, hvorfor landsretten ligesom byretten fastsatte straffen efter straffelovens § 241, 1. pkt.

Et flertal i landsretten tiltrådte, at tiltalte, der havde haft opholdstilladelse i Danmark siden den 27. november 2014, skulle udvises. Flertallet lagde i den forbindelse vægt på, at udvisningen efter oplysningerne om tiltaltes personlige forhold ikke var i strid med artikel 8 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention eller med Danmarks internationale forpligtelser i øvrigt. Landsretten tiltrådte, at indrejseforbuddet skulle fastsættes til 4 år.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-25-0279.
Til top Sidst opdateret: 02-01-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk