Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om sanktionsudmåling for narkotikakriminalitet 
06-04-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 27. marts 2018 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 31. oktober 2017.

Den pågældende var tiltalt for at have indført 25 kg skunk og i alt 33,2 kg amfetamin fra Tyskland til Danmark.

Byretten idømte den tiltalte 12 års fængsel samt udvisning for bestandig

Byretten fandt, at den tiltalte havde gjort sig skyldig i tiltalen, og idømte som følge heraf den tiltalte 12 års fængsel, hvorved byretten bemærkede, at der ved straffastsættelsen var lagt vægt på mængden, at indsmuglingen var sket som led i international organiseret kriminalitet samt den tiltaltes rolle som kurer. Det blev samtidig bemærket, at det ikke blev tillagt betydning, at koncentrationen af det fundne amfetamin var mindre end den gennemsnitlige koncentration af amfetamin på gadeplan.

Den tiltalte ankede byrettens dom til Vestre Landsret med påstand om frifindelse og formildelse.

Landsretten stadfæstede byrettens strafudmåling

Landsretten stadfæstede byrettens strafudmåling med henvisning til de bestemmelser som byretten havde nævnt, under hensyn til de omhandlede mængder skunk og amfetamin og til, at indsmuglingen som anført af byretten måtte anses for at være sket som led i international, organiseret narkokriminalitet, uden at den tiltaltes rolle dog nærmere kunne anses for klarlagt. Landsretten tiltrådte afslutningsvist, at amfetaminens renhed ikke var tillagt betydning ved strafudmålingen.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-25-0326.

 

Til top Sidst opdateret: 06-04-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk