Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om sanktionsudmåling for bistand til udlændinges ulovlige indrejse i Danmark 
18-08-2017 

Procesbevillingsnævnet har den 9. august 2017 meddelt tilladelse til anke til Højesteret af en dom der er afsagt af Østre Landsret den 16. maj 2017 og en dom der er afsagt af Vestre Landsret den 18. maj 2017.

Den første sag (Østre Landsrets dom af 18. maj 2017):

En tiltalt dansk statsborger havde i sommeren 2016 bistået en syrisk statsborger (sin fætter) med ulovligt at indrejse i Danmark. 

Byretten idømte den tiltalte fængsel i 30 dage

Byretten fandt tiltalte skyldig i overtrædelse af udlændingelovens § 59, stk. 8, nr. 1, og idømte ham fængsel i 30 dage.

Landsretten stadfæstede

Den tiltalte forklarede i landsretten, at han arbejdede som kørelærer og som vagt, og at han var indstillet på at udføre samfundstjeneste i tilfælde af domfældelse.

Vedrørende straffastsættelsen henviste landsretten til, at det følger af Højesterets dom af 9. januar 2012 i sag 263/2011 (U 2012.1101 H), at en person, som forsætligt bistår en udlænding med ulovligt at indrejse i Danmark, som udgangspunkt skal straffes med ubetinget fængsel i 30 dage, når bistanden ikke sker for vindings skyld. 

Landsretten fandt, efter oplysningerne i sagen, herunder det oplyste om den familiemæssige tilknytning mellem den tiltalte og den syriske statsborger, at der ikke forelå sådanne særlige omstændigheder, at der var grundlag for at fravige udgangspunktet om fængsel i 30 dage, ligesom landsretten fandt, at der henset til lovovertrædelsens karakter ikke var grundlag for at gøre straffen betinget, heller ikke med vilkår om samfundstjeneste.

Den anden sag (Vestre Landsrets dom af 18. maj 2017):

En tiltalt udlænding havde i januar 2016 sammen med en anden person bistået en iransk statsborger med ulovligt at indrejse i Danmark.

Byretten idømte den tiltalte fængsel i 30 dage og udvisning af Danmark 

Byretten fandt den tiltalte skyldig i overtrædelse af udlændingelovens § 59, stk. 8, nr. 1, og idømte ham fængsel i 30 dage samt udviste ham af Danmark med et indrejseforbud i 4 år. Byretten fandt, at tiltalte, som havde fået opholdstilladelse i Danmark den 4. marts 2014, ikke havde opnået nogen nærmere tilknytning til det danske samfund, og at han havde langt større tilknytning til sit hjemland.

Landsretten ændrede byrettens dom

Landsretten stadfæstede, at straffen var udmålt til fængsel i 30 dage, men fandt, under hensyn til tiltaltes gode personlige forhold, at det var forsvarligt at gøre straffen betinget med vilkår om samfundstjeneste. 

Af de grunde, som byretten havde anført, tiltrådte landsretten, at tiltalte skulle udvises af Danmark. Landsretten ændrede dog indrejseforbuddets længde til 6 år.

Der er meddelt anketilladelse til såvel tiltalte som anklagemyndigheden i sagen. 

Sagerne er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-25-0142, 2017-25-0143 og 2017-25-0144.

 

Til top Sidst opdateret: 18-08-2017 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk