Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om sagsomkostninger var proportionale 
28-05-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 24. maj 2018 meddelt to tiltalte tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 24. oktober 2017.
De to tiltalte var tiltalt for overtrædelse af naturbeskyttelsesloven, idet den ene havde fræst/knust et biologisk overdrev og senere delvist beplantet arealet med nåletræer, mens den anden som grundejer havde undladt at efterkomme kommunens påbud om reetablering af det biologiske overdrev.

Kort før hovedforhandlingen anmodede de to tiltalte om, at der blev gennemført syn og skøn med henblik på at belyse, hvorvidt det omtvistede areal rent faktisk udgjorde et biologisk overdrev, og dermed var beskyttet mod ændringer efter naturbeskyttelseslovens § 3. De to tiltalte personer henviste i den forbindelse til, at en af dem indhentet sagkyndig vurdering konkluderede, at der ikke var tale om et biologisk overdrev.

Anklagemyndigheden protesterede indledningsvist mod, at der skulle gennemføres syn og skøn, men frafaldt senere protesten. Der blev herefter gennemført syn og skøn, der i væsentligt omfang kom konkluderede, at det omtvistede areal udgjorde et biologisk overdrev på gerningstidspunktet. Omkostningerne til skønsmandens honorar udgjorde 135.842,25 kr.

De to tiltalte blev ved byrettens dom hver idømt en bøde på 15.000 kr.

Byretten og landsretten pålagde de tiltalte at betale omkostningerne ved syn og skøn

Henset til, at det var de tiltalte selv havde anmodet om, at der blev gennemført syn og skøn, og til at syn og skøn ikke var vundet af de tiltalte fandt byretten, at de tiltalte personer i fællesskab skulle betale omkostningerne til skønsmanden.

De tiltalte personer kærede fastsættelsen af sagsomkostninger til landsretten, idet de navnlig anførte, at de pålagte sagsomkostninger var ikke stod mål med deres skyld, jf. retsplejelovens § 1008, stk. 4.

Da landsretten imidlertid kunne tiltræde byrettens begrundelse, og da det for landsretten anførte ikke kunne føre til et andet resultat, stadfæstede landsretten byrettens fastsættelse af sagsomkostninger.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagerne er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-25-0322.
Til top Sidst opdateret: 28-05-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk