Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om sagsomkostninger i en sag om erstatning for udbetalte forskningsmidler, herunder det indbyrdes økonomiske opgør mellem hospitalet, et anpartsselskab samt selskabets anpartshavere. 
14-01-2015 

 
Procesbevillingsnævnet har den 13. januar 2015 meddelt en overlæge tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse om sagsomkostninger, der er afsagt af Østre Landsret den 11. juli 2014. Et hospital havde anlagt sag mod et anpartsselskab, der havde foretaget en række forsøg for hospitalet, samt selskabets to anpartshavere, herunder overlægen, der udover at være anpartshaver i selskabet, var ansat som overlæge i den forskningsenhed under hospitalet, der havde indgået aftale med anpartsselskabet. Hospitalet havde overfor anpartshaverne, herunder overlægen, nedlagt påstand om solidarisk betaling af 2.127.781 kr. i erstatning for udbetalte forskningsmidler. Overlægen havde nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb. Ved Retten på Frederiksbergs dom blev overlægen frifundet. For så vidt angik sagens omkostninger, ophævede retten disse, idet overlægen burde have indset, at der ville opstå habilitetsmæssige problemer ved hans køb af en anpart i anpartsselskabet og hans efterfølgende attestationer af fakturaer fra anpartsselskabet. Overlægen kærede omkostningsafgørelsen til Østre Landsret, der stadfæstede byrettens omkostningsafgørelse.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2014-22-0478.
Til top Sidst opdateret: 14-01-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk