Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om sagsomkostninger i en hævet ankesag 
04-03-2015 

 
Procesbevillingsnævnet har den 27. februar 2015 meddelt Ankestyrelsen tilladelse til kære til Højesteret af en beslutning om sagsomkostninger, der er truffet af Vestre Landsret den 19. december 2014.

En borger havde med en fagforening som mandatar anlagt sag mod Ankestyrelsen med principal påstand om, at Ankestyrelsen tilpligtes at hjemvise borgerens sag til Arbejdsskadestyrelsen med henblik på forelæggelse for Erhvervssygdomsudvalget for at vurdere, om borgerens psykiske sygdom kan anerkendes som en erhvervssygdom efter arbejdsskadesikringslovens § 7, stk. 1, nr. 2, led, jf. § 7, stk. 3, og subsidiær påstand om, at Ankestyrelsens tilpligtes at anerkende, at sagen skal hjemvises til ny behandling ved arbejdsskademyndighederne. Ankestyrelsen påstod afvisning over for den principale påstand og frifindelse over for den subsidiære påstand. Borgeren havde fri proces til sagens behandling i byretten. Ved Retten i Esbjergs dom blev borgerens principale påstand afvist, og Ankestyrelsen blev frifundet. Endvidere blev det bestemt, at Statskassen i sagsomkostninger skulle betale Ankestyrelsen 93.750 kr.

Borgeren ankede dommen til Vestre Landsret med samme påstande som for byretten. For landsretten indleverede parterne ankestævning, svarskrift, replik og duplik. Herefter, da ankesagens forberedelse var sluttet og sagen afventede berammelse til hovedforhandling, hævede borgeren ankesagen med henvisning til, at borgeren havde fået afslag på fri proces til ankesagen. I meddelelsen til landsretten herom, var det bl.a. anført, at sagens værdi var anslået til 850.000 kr.

Ved sin beslutning om sagsomkostninger bestemte Vestre Landsret, at fagforeningen som mandatar for borgeren i sagsomkostninger for landsretten skal betale 15.000 kr. til Ankestyrelsen til dækning af udgifter til advokatbistand. Af begrundelsen for afgørelsen fremgår, at landsretten lagde vægt på sagens værdi, at skriftvekslingen under ankesagen ikke havde haft noget større omfang, men at sagen dog først var hævet efter forberedelsens afslutning.

Sagen er blevet behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2014-22-0746.
Til top Sidst opdateret: 04-03-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk