Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om såkaldt rejseforbehold overfor forsvarer i straffesag. 
15-12-2009 

 
Procesbevillingsnævnet har den 11. december 2009 meddelt en tiltalt tilladelse til kære til Højesteret af Østre Landsrets kendelse af 6. november 2009 i en sag, hvor tiltaltes forsvarer, der har advokatkontor i København, var blevet beskikket med såkaldt rejseforbehold i medfør af retsplejelovens § 741, jf. § 334, stk. 3. Straffesagen, der drejede sig om et enkelt tilfælde af vold i medfør af straffelovens § 244, blev behandlet ved Retten i Nykøbing F. Advokaten havde været forsvarer for tiltalte ved to tidligere lejligheder. Østre Landsret stadfæstede rejseforbeholdet med henvisning til, at der under hensyn til sagens karakter og forventede omfang, herunder forholdet mellem rejseudgifterne og udgifterne til forsvarer i øvrigt, ikke forelå omstændigheder, som kunne begrunde, at beskikkelse skete uden forbehold for rejseudgifter og rejsetid.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2009-25-0156.
Til top Sidst opdateret: 15-12-2009 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk