Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om rykkergebyrer 
09-12-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 8. december 2016 meddelt et selskab tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 31. maj 2016.

Den 1. november 2013 indgav selskabets advokat et betalingspåkrav til fogedretten. Den 19. november 2013 gav fogedretten betalingspåkravet 2. påtegning, hvorefter det havde samme bindende virkning som en dom. I forbindelse med påtegningen af betalingspåkravet blev selskabet tillagt sagsomkostninger blandt i form af et takstmæssigt beløb til dækning af udgift til advokatbistand (inkassosalær) på 1.420 kr. På et efterfølgende møde i fogedretten indgik parterne en afdragsordning, men skyldneren udeblev flere gange med sine betalinger af afdrag i henhold til afdragsordningen. Selskabet sendte i anledning af de udeblevne afdrag rykkere til skyldneren, hvilket i nogle tilfælde medførte betaling.

I marts 2015 indgav selskabet begæring til fogedretten om foretagelse af udlæg hos skyldner for selskabets restkrav, og i sin opgørelse af restkravet havde selskabet blandt anført et beløb på 300 kr., der var angivet som ”Gebyr afdragsrykkere”. 

Fogedretten bestemte, at selskabet ikke var berettiget til at medtage rykkergebyrer på 300 kr. i sin opgørelse af restkravet.

Fogedretten nægtede at medtage de krævede afdragsgebyrer ved opgørelsen af kravet. Fogedretten henviste i sin afgørelse til et afsnit i betænkning 1341/1997, der ikke udmøntede sig i lovændringer, men som alligevel er citeret i flere landsretsafgørelser, hvori det er anført, at et tilkendt inkassosalær ikke kun dækker advokatens arbejde med at indbringe sagen for retten, men tillige dækker ekspedition af rettens dom, indgivelse af anmodning om tvangsfuldbyrdelse, modtagelse og afregning af skyldige beløb, afsendelse af rykkerbreve ved manglende betaling efter dommen eller manglende overholdelse af en afdragsordning samt fremsendelse af regelmæssige opgørelser til skyldneren. Fogedretten fandt derfor, at det inkassosalær, som selskabet var blevet tilkendt ved påtegningen af betalingspåkravet, tillige dækkede selskabet fremsendelse af rykkerbreve til skyldneren.

Landsrettens stadfæstede fogedrettens kendelse

Selskabet kærede med Procesbevillingsnævnets tilladelse fogedrettens kendelse til landsretten, der stadfæstede fogedrettens kendelse med henvisning til, at der hverken efter ordlyden af rentelovens § 9 b eller i bestemmelsens tilblivelseshistorie er holdpunkter for, at der – efter fordringen er taget til inkasso, og et inkassosalær er tilkendt i overensstemmelse med de sædvanlige takster for sagsomkostninger i inkassosager – som yderligere sagsomkostninger kan tilskrives senere rykkergebyrer, herunder gebyrer for rykkerskrivelser vedrørende en afdragsordning, der er indgået efter etableringen af tvangsfuldbyrdelsesgrundlaget.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2016-22-0351

 

Til top Sidst opdateret: 09-12-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk