Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om rettidig politianmeldelse i sag om offererstatning 
13-06-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 9. juni 2016 meddelt en kvinde tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 7. marts 2016.

Kvinden blev natten mellem en fredag og en lørdag udsat for voldtægt af en ukendt gerningsmand.

Efter kvindens forklaring rettede hun om mandagen henvendelse til sin egen læge og til politiet, hvor hun fortalte om voldtægten. Kvinden forklarede endvidere, at hun i de følgende dage rettede flere henvendelser til politiet i to forskellige politikredse, idet der angiveligt var tvivl om, hvilken politikreds sagen hørte til. Først 10 dage efter voldtægten blev der hos politiet registreret en egentlig anmeldelse.

Efterfølgende søgte kvinden om erstatning efter offererstatningsloven. Erstatningsnævnet afslog kvindens ansøgning, idet nævnet fandt, at kvinden først havde anmeldt forholdet 10 døgn efter, at forholdet var blevet begået, hvilket ikke kunne anses for anmeldelse uden unødigt ophold, jf. den dagældende offererstatningslovs § 10, stk. 1. Erstatningsnævnet fandt endvidere, at der ikke forelå oplysninger i sagen, som medførte, at nævnet skulle se bort fra den sene politianmeldelse, jf. den dagældende offererstatningslovs § 10, stk. 2.

Byretten frifandt Erstatningsnævnet

Kvinden indbragte sagen for Københavns Byret med påstand om, at Erstatningsnævnet skulle anerkende, at der var sket rettidig anmeldelse efter offererstatningslovens § 10, og at nævnet skulle realitetsbehandle kvindens ansøgning om erstatning.

Københavns Byret lagde som Erstatningsnævnet til grund, at anmeldelsen først skete 10 dage efter voldtægten, og fandt ikke grundlag for at tilsidesætte Erstatningsnævnets afgørelse om, at anmeldelsen ikke var sket uden unødigt ophold. Byretten fandt endvidere ikke grundlag for at tilsidesætte Erstatningsnævnets skøn, hvorefter forholdene ikke talte for at fravige kravet om politianmeldelse uden unødigt ophold. Byretten frifandt derfor Erstatningsnævnet.

Landsretten stadfæstede byrettens dom

Kvinden ankede dommen til Østre Landsret, der stadfæstede byrettens dom.

Heller ikke landsretten fandt således grundlag for at tilsidesætte Erstatningsnævnets skøn, hvorefter kvinden ikke havde foretaget anmeldelse uden unødigt ophold, jf. den dagældende bestemmelse i offererstatningslovens § 10, stk. 1. Landsretten lagde vægt på, at voldtægten først blev anmeldt 10 dage, efter den havde fundet sted.

Landsretten fandt heller ikke grundlag for at tilsidesætte Erstatningsnævnets skøn, hvorefter forholdene ikke havde talt for at fravige kravet om, at politianmeldelse skulle ske uden unødigt ophold, jf. den dagældende bestemmelse i offererstatningslovens § 10, stk. 2. Landsretten lagde vægt på oplysningen om, at kvinden 2 døgn efter voldtægten var i stand til at rette henvendelse til egen læge om voldtægten, og landsretten udtalte i den forbindelse, at kvindens forklaring om hendes henvendelser til politiet den samme dag og i den efterfølgende periode og de foreliggende oplysninger om hendes helbredsmæssige tilstand i perioden indtil anmeldelsen 10 dage efter voldtægten ikke kunne føre til en anden vurdering.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2016-22-0169.

Til top Sidst opdateret: 13-06-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk