Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om rettidig indlevering af kæreskrift til rette instans. 
06-07-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 30. juni 2016 meddelt en appellant tilladelse til kære til Højesteret af en dom om afvisning, der er afsagt af Østre Landsret den 20. april 2016.
Appellanten havde som køber af en fast ejendom anlagt sag ved byretten mod sælgerne vedrørende påståede mangler ved den pågældende ejendom. Sagen blev behandlet efter reglerne i retsplejelovens kapitel 39 om behandling af sager om mindre krav.

Byretten frifandt sælgerne.

Appellantens advokat indleverede 15 dage før ankefristens udløb en ankestævning til landsretten. Efter ankefristens udløb videresendte landsretten ankestævningen til byretten, hvorefter sagen blev fremsendt til landsretten med sagens akter og bilag.

Landsretten afviste ankesagen

Landsretten fastslog, at ankefristen er 4 uger, og at anke af sager, der er behandlet efter reglerne om småsager i retsplejelovens kapitel 39, skal ske ved indlevering af en ankestævning til byretten, jf. retsplejelovens § 410, stk. 2., 1. pkt.

Landsretten afviste herefter ankesagen med henvisning til, at ankestævningen ikke var modtaget i byretten inden ankefristens udløb.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2016-22-0255.

Opmærksomheden henledes på, at Procesbevillingsnævnet den 7. juni 2016 har meddelt tilladelse til kære til Højesteret til et selskab i to sager, der angik en lignende problemstilling som i nærværende sag.

Disse sager blev behandlet under j.nr. 2016-22-0205 og 2016-22-0250.
Til top Sidst opdateret: 06-07-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk