Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om rette værneting for retsmøder under efterforskningen, når oplysningerne befinder sig i udlandet 
13-04-2016 

Procesbevillingsnævnet har 7. april 2016 meddelt anklagemyndigheden tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 1. februar 2016.

Under efterforskningen vedrørende svindel med tilbagesøgning af udbytteskat ønskede anklagemyndigheden at foretage en række tvangsindgreb efter retsplejeloven over for blandt andet en udenlandsk statsborger. Begæringerne skulle anvendes til anklagemyndighedens retsanmodninger over for myndigheder i udlandet. Begæringerne blev behandlet ved Retten i Lyngby. 

Anklagemyndigheden indgav anmodning til Retten i Lyngby om, at retten tog stilling til yderligere tvangsindgreb efter retsplejeloven. Forsvareren for den udenlandske statsborger påstod begæringerne afvist, med henvisning til, at Retten i Lyngby ikke var rette værneting, jf. retsplejelovens § 694, stk. 1.

Retten i Lyngby fandt, at retten var rette værneting

Byretten fandt, at det fulgte af retsplejelovens § 694 og bestemmelsens forarbejder, at anklagemyndigheden havde en betydelig frihed til at skønne over, i hvilken retskreds et retsmøde burde afholdes.

Yderligere fandt byretten, at da der var tale om begæringer om kendelser, som skulle effektueres ved internationale retsanmodninger, forekom Retten i Lyngby ikke mindre nærliggende som efterforskningsværneting end andre retter.

Retten tog derfor ikke påstanden om afvisning til følge

Østre Landsretten fandt, at Retten i Lyngby ikke var rette værneting

Forsvareren kærede byrettens kendelse til landsretten.

Landsretten anførte, at uanset at forarbejderne til retsplejelovens § 694 understregede, at anklagemyndigheden havde en betydelig frihed til at skønne over, i hvilken retskreds retsmøder burde afholdes, var der ikke grundlag for at antage, at anklagemyndigheden frit kunne vælge en hvilken som helst retskreds.

Landsretten fandt, at der hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet i København blev indsamlet og opbevaret oplysninger fra udlandet til brug for sagen. Yderligere fandt landsretten, at der inden for Retten i Lyngbys retskreds ikke befandt sig eller kunne tilvejebringes oplysninger i sagen, samt at sagen i øvrigt ikke havde nogen tilknytning til denne retskreds.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2016-25-0037.

Til top Sidst opdateret: 13-04-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk