Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om rettergangsfejl i straffesag 
16-03-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 15. marts 2016 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 24. november 2015 i en sag om blandt andet alvorlige sædelighedsforbrydelser.
Tiltalte blev af en enig byret fundet skyldig i overensstemmelse med den rejste tiltale, og byretten idømte tiltalte 5 års fængsel.

Tiltalte ankede dommen til landsretten med påstand om frifindelse. Anklagemyndigheden påstod skærpelse.

Landsrettens flertal på 4 dommere fandt tiltalte skyldig i overtrædelse af blandt andet straffelovens § 216, stk. 2, jf. § 210, stk. 1, mens mindretallet på 2 dommere stemte for at frifinde tiltalte. En enig landsret fandt endvidere tiltalte skyldig i de øvrige forhold, der vedrørte overtrædelse af straffelovens § 232, § 244 og § 245. Landsrettens flertal fandt den af byretten fastsatte straf passende.

For Procesbevillingsnævnet opstod der navnlig spørgsmål om, hvorvidt der var begået rettergangsfejl under straffeankesagens behandling, idet forsvareren gjorde gældende, at en domsmand skulle være faldet i søvn under hovedforhandlingen i landsretten.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2015-25-0319.
Til top Sidst opdateret: 16-03-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk